Замын хөдөлгөөн төлөвлөлтын хэлтэс

132
  1. замын санг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
  2. Нийслэлийн авто замын хөдөлгөөнийг оновчтой төлөвлөх, түгжрэлийг бууруулах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний ачааллыг зохицуулах;
  3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгслийн зогсоолыг төлөвлөх, хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх, менежментийг үр ашигтай зохион байгуулах;
  4. төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагааны орлогыг нийслэлийн санд төвлөрүүлэх;