Дотоод хяналтын хэлтэс

182
  1. Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, ажлын байрны чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгаж, уялдаа холбоог сайжруулах, боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах.
  2. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх.