Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

497
  1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжууд, УИХ, Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэх, явц, үр дүнг тогтмол тайлагнаж ажиллах;
  2. Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх;
  3. Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлж, сурталчлах
  4. Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг ОУНББ -ийн стандартын дагуу явуулах
  5. Байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй авто зам, замын байгууламжийн ажлуудын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах, дүгнэх
  6. Гадаадын зээл, тусламжийн хүрээнд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах,
  7. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх,
  8. Төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагааны орлогыг нийслэлийн Авто замын санд бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9. Архив, албан хэргийг стандартын дагуу хөтөлж, иргэдийн санал хүсэлтийг   шийдвэрлэх