Ажлын хэсэг байгуулах тухай

85

2017 оны 10 сарын 06 өдөр                     Дугаар А/47                         Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамж, Газрын дүрмийн 2.4.4, 2.4.6 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь

  1. НХААГ-17/0056 гэрээний дугаартай Авто замын мэдээллийн сангийн баяжуулалт хийх, Мэдээллийн сангийн программ хангамжийн ажлыг хүлээн авах, зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

 

Дарга:               Г.Баттогтох                               Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Орлогч дарга

 

Гишүүд:            Ж.Даваасүрэн                          Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Бодлого зохицуулалтын

хэлтсийн дарга

 

Б.Бум-Эрдэнэ                           Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Зам барилгын хяналтын

хэлтсийн дарга

 

Б.Цэрэнсодном                        Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Засвар ашиглалтын хяналтын

хэлтсийн дарга

 

Нарийн бичгийн дарга:

 

Ж.Золбаяр                               Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Бодлого зохицуулалтын

хэлтсийн мэргэжилтэн

 

  1. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Г.Баттогтох/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                 Ж.ТОГТОХБАЯР