НЗХГ-тай гэрээ байгуулан төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж

461