2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар шинээр томилогдсон албан хаагчдын судалгаа

472