Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 01 дүгээр сарын байдлаар

165

1

НАЗХГ шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бич гээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн1 дүгээр сарын  албан бичиг
  189   94   81   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ МШТСЛ
49 63 9 64 1 2 1