Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар

247
НАЗХГТ-т шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 12 дугаар сарын албан бичиг
113 63  

50

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ ШБТ
24 27 20 41 1