Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар

152
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 09 дүгээр сарын

албан бичиг

525 282  

246

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага
74 116 70 263 2