Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 04 дүгээр сарын байдлаар

106
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 04 дүгээр сарын албан бичиг
347 224 213

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ Лаборатори
57 82 64 131 10 1 2