2018 оны 4-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

22
 

 

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 4 сар Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн
ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ
142 102 40 30 7 78 20