2018 оны 4-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

277
Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 4 сар Хугацаа хэтэрсэн
ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ
142 102 40 30 7 78 20