Мэдээллийн сангийн хэлтэс

115
  1. Нийслэлийн авто замын мэдээллийн санг хөтлөх, судалгаа шинжилгээ хийх.
  2. Нийслэлийн авто замын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэх, хөтлөх, газрын даргын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.