Хөрөнгө гаргах тухай

72

2017 оны 09 сарын 22 өдөр                     Дугаар А/44                         Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Засгийн газрын “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай” 2013 оны 287 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2014 оны 212 дугаар тушаалын 5.2.5 “б”, “в” заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/689 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх авто замын урсгал засвар” –ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг боловсруулах, архивын нэгж үүсгэх үйл ажиллагаанд 1.240.000 /нэг сая хоёр зуун дөчин мянга/ төгрөгийг холбогдох журмын дагуу зарцуулахыг ахлах нягтлан бодогч /П.Ариунаа/-д зөвшөөрсүгэй.

 

ДАРГА                                 Ж.ТОГТОХБАЯР