Тоног төхөөрөмжийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

976