Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

885