Авто зогсоол, ачилт буулгалт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

315