Хөдөлгөөн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

345