Геодези, газарзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

286