Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт

653