Нийслэлийн Замын хөгжлийн газрын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

74

Нийслэл хотын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй авто зам, замын байгууламжийн доорх төрлийн ажлуудыг гүйцэтгэгч байгууллагууд тухайн төсөл арга хэмжээг байнгын ашиглалтад хүлээлгэж өгөхийн өмнө холбогдох бичиг баримт бичгийг НЗХГ-ын даргын 2022 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/40 дугаар тушаалаар батлагдсан бүрдэл, загварын дагуу бэлдэж  НЗХГ-ын Мэдээллийн санд бүртгүүлнэ.

•           Төлөвлөлтийн зураг төсөл

•           Барилгын гүйцэтгэл

•           Өргөтгөл шинэчлэлт

•           Засвар, арчлалт