2022 ОНЫ IV ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

32