НАЗХГ-аас НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

881

     НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  НЭГДСЭН ТӨВД

ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

  1. Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх,зөөх, шилжүүлэх ажлын ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх материалын жагсаалт.
Үйлчилгээний төрөл Баримт бичгийн бүрдэл Олгогч байгууллага Тайлбар
Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх,зөөх, шилжүүлэх ажлын  хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл олгох Өргөдөл Хувь хүн өөрөө Ажил гүйцэтгэх хугацаа болон хуваарийг тодорхой бичих
Албан бичиг Аж  ахуйн нэгж байгууллага Ажил гүйцэтгэх хуваарь болон хугацааг тодорхой бичих
Техникийн нөхцөл УБДС ТӨХК, УБЦТС ТӨХК, УСУГ Тухайн хийгдэх ажлаас шалтгаалан холбогдох байгууллагаас техникийн нөхцлийн зөвшөөрөл авсан байх бөгөөд хугацаа дуусаагүй байх, одоо байгаа шугаманд гэмтэл гарсан бол холбогдох байгууллагаас гаргасан дүгнэлт актын хамт хавсаргах
Ажлын зураг Нийслэлийн хот төлөвлөлт,ерөнхий төлөвлөгөөний газар Шугам сүлжээний батлагдсан зургийн хуулбар, НАЗХГ-тай зөвшөөрөлцсөн байх
Зураг /фото/ Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүн Байршлын фото зураг

 

  1. Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах зөвшөөрөл олгох ажлын хүрээнд бүрдүүлэх материалын жагсаалт.
Үйлчилгээний төрөл Баримт бичгийн бүрдэл Олгогч байгууллага Тайлбар
Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах Албан бичиг Аж ахуйн нэгж байгууллага Тухайн газарт орц гарц, зогсоол хийж гүйцэтгэх хуваарь болон хугацааг тодорхой бичих
Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний зураг Нийслэлийн хот төлөвлөлт,ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хуулбар хувь
Газрын гэрчилгээ,гэрээ, кадастрын зураг Нийслэлийн газрын алба, дүүргийн өмч,газрын харилцааны алба Хуулбар хувь
Зураг /фото/ Аж ахйн нэгж,байгууллага ,хувь хүн өөрөө Тухайн орчны фото зургийг хавсаргана.
Өргөдөл хувь хүн өөрөө Тухайн газарт орц гарц, зогсоол хийж гүйцэтгэх хуваарь болон хугацааг тодорхой бичих
  1. Зөвлөгөө, мэдээлэл. Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалт, төлөвлөлт, 2017 онд шинээр болон өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэх ажлын талаар олон нийтийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж ажиллах,