2021 оны “Хүний нөөцийн хөгжил”-ийн төлөвлөгөө батлах тухай

176