“Нийтийн ззэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай

1058

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2011-11-09              Дугаар 7/66            Улаанбаатар хот

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгзрийн нэгж, түуний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “д” дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 80 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 1/2845 тоот албан бичгээр өргөн барьсан саналыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь: Нэг. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн ззэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам” -ын 1.3, 2.5, 5.1.2,10.1, 11.2 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.

  1. 3. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг Нийслэлийн Авто замын газар (Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн тээвэр зохицуулалтын алба) хариуцан зохион байгуулж, авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын төлбөрийн орлогын гүйцэтгэлд Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс) хяналт тавина.

2.5. “Төлбөртөй зогсоол”- Өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай авто тээврийн хэрзгслийг төлбөртэйгөөр зогсоох зогсоол

5.1.2. Хэрэгжүүлэгч байгууллага нь зогсоолын үйлчилгээнээс орох орлогын 60 хувийг Авто замын санд төвлөрүүлэх

10.1. Төлбөртэй зогсоолын төлбөрийн хэмжээг доорх байдлаар тогтооно.

Бүс Зогсоолын төрөл Цаг /төгрөг/
 

 

1

1 цаг 2 цаг 2 цагаас дээш
30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 120 мин дээш
Гудамжны гаднах задгай ил зогсоол 500 1000 1500 2000 Зөвшөөрөхгүй
Гудамж зам дээрх зогсоол 500 1000 1500 2000 Цагийн  500
Төвлөрсөн дотор зогсоол 750 1500 2250 3000 Цагийн 1000
2 Гудамжны гаднах задгай ил зогсоол 300 700 1200 1800 Зөвшөөрөхгүй
Гудамж зам дээрх зогсоол 300 600 900 1200 Цагийн  600
Төвлөрсөн дотор зогсоол 750 1500 2250 3000 Цагийн 1000

 11.2 Зөвшөөрөгдсөн цагаас илүү хэтрүүлж тээврийн хэрэгслээ зогсоолд тавьсан бол цаг тутамд 3000 төгрөгийн торгууль ноогдуулна.

 Хоёр. Журамд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 10.2, 10.4 дэх заалтуудыг хүчингүй болгосугай.

 Гурав. Журмын 2.6 дахь заалтанд “1, 2-р бүсчлэл”- НИТХ-ын 2011 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 5/39 дугаар тогтоолоор батлагдсан бүсчлэл гэсэн хэсгийг нэмсүгэй.

 Дөрөв. Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Г.Мөнхбаяр/-д даалгасугай.

 

ДАРГА                            Т.БИЛЭГТ