Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

2902