Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа / байр/ ажиллуулах үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн нэр, байршил, утасны дугаар

6062