Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

208