ХОТЫН ГОЛ БОЛОН ТУСЛАХ ГУДАМЖ ЗАМУУДЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖЛУУД ЭХЛЭЭД БАЙНА.

152

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/346 дугаар захирамжийн дагуу 2019 онд Нийслэлийн 6 дүүрэгт 161 байршилд 30000 М2 талбайд хотын гол болон туслах гудамж замуудын засвар арчлалт, тэмдэглэгээний ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Үүний дагуу иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөлийг хангахаар зам засвар арчлалт, тэмдэглэгээний ажлууд хийгдэж байна.