Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 03 дугаар сарын байдлаар

183

3

НАЗХГТ-т шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 3 дугаар сарын албан бичиг
  303   172   157   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага МШТСЛ
67 91 38 101 4 2