Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 02 дугаар сарын байдлаар

168

2

НАЗХГТ-тшинээр ирсэн ни йт албан бичиг Хариутай  нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийлвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 2 дугаар сарын албан бичиг
  183   90   85   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ ШБТ МШТСЛ
43 68 13 57 1 1