2018 оны 11-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

259
Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн  Хугацаа хэтэрсэн
ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ
 113 112 1 30 5 78