2018 оны 10-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

105
Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Хугацаа хэтэрсэн
ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ
163 104 58 36 8 114 17 1