НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2091

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ

ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 1. I. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн

            Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улаанбаатар хотыг 2020 хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон бусад бодлогын баримт бичигт Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг сайжруулах чиглэлээр тусгагдсан ажлуудын зураг төсөл болон авто зам, гүүрийн ажлын хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2 заалтад тусгагдсан зам барилгын ажлыг 100 хувь хэрэгжүүлж, тайланг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т улирал болон жилийн эцсийн байдлаар гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/4073 тоот албан бичгээр;

Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 5 заалт хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ба 100 хувь биелүүлсэн. Тайланг улирал бүр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн ажилласан ба жилийн эцсийн байдлаар гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/4074 тоот албан бичгээр;

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн авто замын сүлжээг сайжруулах чиглэлээр 16 заалт тусгагдаж хэрэгжилт 90 хувийн биелэлттэй ажиллаа. Тайланг улирал бүр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн ажилласан ба жилийн эцсийн байдлаар гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/4074 тоот албан бичгээр;

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01/19 тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд 24 заалт тусгагдаж 95 хувийн биелэлттэй ажиллав. Тайланг улирал бүр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн ажилласан ба жилийн эцсийн байдлаар гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/4152 тоот албан бичгээр;

            Нийслэлийн иргэдийн амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийслэлийн тээврийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, эрэлтэд нийцсэн тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Зам, тээврийн хөгжлийн Сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нар зам, тээврийн салбарт 2018-2020 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан Санамж бичгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 16 заалтыг хэрэгжүүлэхээр тусгагдаж, 80 хувийн биелэлттэй ажиллав. Тайланг улирал бүр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн ажилласан ба жилийн байдлаар гарган 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/4107 тоот албан бичгээр;

 

 1. II. ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

            Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл,  баримталж буй бодлого, холбогдох хууль тогтоомж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж болон бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж, биелэлтийг 14 хоног, улирал, хагас жилээр үнэн бодитой гаргаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж ажиллалаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн холбогдох заалтын биелэлт, Нийслэлд хэрэгжиж буй гадаадын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэн ажиллаж буй төсөл хөтөлбөрийн биелэлтийн явцын мэдээг нэгтгэж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт тухай бүрт тайлагнасан.

НЗД-ын 2018 оны А/86 захирамжаар батлагдсан “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 9 заалт хэрэгжүүлэхээр тусгагдаж, улирал бүр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т тайлагнаж ажилласан ба жилийн эцсийн биелэлтийг 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/4108 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.

2018 онд “Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн”-өөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 19 удаа тайлагнаж, байгууллагын 1-12 дугаар сарын тайлан төлөвлөгөөг нэгтгэж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн байна. Захирамжлалын баримт бичгийн гүйцэтгэлийн L-Monitoring программд жилийн эцсийн байдлаар нийт 83 шийдвэрийн 211 заалтын биелэлтийг Газрын даргын дэргэдэх удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, албан бичгээр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн хугацаанд нь цахим програмд тайлагнаж ажилласан. Үүнд:

 1. Монгол Улсын хууль- 1 /2 заалт/,
 2. Улсын Их Хурлын тогтоол- 2 /3 заалт/,
 3. Ерөнхийлөгчийн зарлиг- 1 /4 заалт/,
 4. Ерөнхий сайдын захирамж -1 /1 заалт/,
 5. Засгийн газрын албан даалгавар -1 /11 заалт/,
 6. Засгийн газрын тогтоол -11/67 заалт/,
 7. Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл- 4 /5 заалт/,
 8. Засгийн газрын албан даалгавар- 3 /24 заалт/,
 9. Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаал- 1 /13 заалт/,
 10. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол- 4 /24 заалт/,
 11. Нийслэлийн Засаг даргын захирамж- 40 /40 заалт/,
 12. Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар -14 /17 заалт/ байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/237 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн хэмжээнд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хүрээнд “Байгууллагын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг газрын даргын 2018 оны А/10 дугаар тушаалаар батлан  хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар НЗДТГазарт 2018 оны 12 сарын 24-ны өдрийн 1/4131 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв.

 

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

А. Дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хүрээнд.

2018 онд Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр нийт 75,563.5 сая төгрөг, 94,023.7 сая ам долларын төсөвт өртөг бүхий 189 төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шинээр 9.43 км авто зам барих, авто замын шинэчлэлт 43,26 км, засвар арчлалт /нөхөөс/ 113,234.75 м2, засвар арчлалт /заадас/ 100,000.0 у/м, засвар арчлалт /авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ/ 65,906.6 м2, 2,932.4 у/м шинээр гүүр барих; 1290.5 у/м гүүр засварын ажлуудыг тус тус  гүйцэтгэлээ Үүнд:

 • Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3,933.8 сая төгрөг
 • нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6,996.4 сая төгрөг
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 820.0 сая төгрөг
 • Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 29,092.6 сая төгрөг
 • Гадаадын төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар 94,023.7 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

2018 онд Материал шинжилгээ туршилт, судалгааны лаборатори гэрээт ажлууд болон төлөвлөгөөт бус ажлуудад нийт дүнгээр 31 нэр төрлийн, давхардсан тоогоор 1595 орчим материалын шинжилгээ хийж, үр дүнг боловсруулан, дүгнэлт гарган лабораторийн зүгээс хяналт тавин ажилласан.  Материалын шинжилгээ, туршилт судалгааны лаборатори авто замын барилга, засварын ажлын материалын шинжилгээны ажлын нийт 84537600 төгрөгийн 111 гэрээ байгуулан ажиллаж,  81366100 төгрөгийг  төрийн санд төвлөрүүлсэн байна. Мөн төлөвлөгөөт бус ажлаар 12617400 төгрөг төрийн санд төвлөрүүлэн ажилласан байна. Төлөвлөгөөний биелэлт 111,2 хувь.

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд:  

            Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага, Авто замын сүлжээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний боловсруулах ажлыг 2017 оноос 2018 оны хооронд зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд 2025 онд шинээр барих 191,1 км авто зам, өргөтгөн шинэчлэх 22,6 км авто замуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Мөн 2030 онд 194,4 км авто замыг шинээр болон өргөтгөн шинэчлэхээр төлөвлөсөн. Дээрх мастер төлөвлөгөөний хүрээнд 2025-2030 онд 729,4 км дугуй зам шинээр барихаар төлөвлөж, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө болон төсөвт өртгийг тооцох ажлууд хийгдэж байна. Нийслэлийн авто замын сүлжээг сайжруулах чиглэлээр 2019 онд улс, нийслэлийн төсөвт нийт зураг төсөл боловсруулж бэлэн болсон нийт 167 төсөл арга хэмжээний санал өгсөн. Үүнд:

            Шинээр 175 км авто зам, 731, у/м гүүр, 273 у/м явган хүний гүүрэн гарц, өргөтгөл шинэчлэлт хийх авто зам 90 км, нийт 959,118,900 сая төгрөг төсөвт өртгийг тооцоолж, төсөл арга хэмжээний танилцуулга, саналыг НЗДТГазарт өгсөн. 2018 онд 186 төсөл арга хэмжээний /265 удаа давхардсан тоогоор/ нийт 71,431.54

сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсаны дагуу батлагдсан зураг төслийн тоо хэмжээний төсвийг хянаж ажилласан. Үүнд:

 • Улсын төсвийн хөрөнгөөр 10 төсөл арга хэмжээ,
 • Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 7 төсөл арга хэмжээ ,
 • Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 132 арга хэмжээ,
 • Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 16 төсөл арга хэмжээ,
 • Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр 5 төсөл арга хэмжээ ,
 • Он дамжин хэрэгжиж буй 16 төсөл арга хэмжээг тус тус хянан ажиллаа.

            Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд НЗДТГазарт санал боловсруулан хүргүүлсэн байна. Энэ ажлын хүрээнд нийт 11 төсөл, арга хэмжээг 3 эх үүсвэрээс буюу гадаадын хөнгөлөлтэй зээлийн хөрөнгө-118,8 сая ам доллар, улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 84133,0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр НИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр сарын 02 өдрийн 19/16 дугаар тогтоолоор батлагдсан. НЗД-ын 2017 оны А/329 дүгээр захирамжийн хүрээнд нийт 24 авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил хэрэгжүүлэхээр батлагдсаны дагуу 22 зураг төслийн ажлыг боловсруулах, хянах, хүлээн авах ажлуудыг зохион байгуулж ажиласан. Үүнээс 2 зураг төслийн ажил техникийн нөхцлийн асуудлаас шалтгаалан он дамжуулан хэрэгжэхээр болсон. захиалагч болон гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаалаагүй болно. Зам болон замын байгууламжтай огтлолцож буй шугам сүлжээний зураг төслүүдтэй танилцаж, зөвшилцөх ажлын хүрээнд иргэн болон аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн нийт 209 албан хүсэлт ирүүлсэн байна ба 257 ажлын зураг төслүүдэд санал өгч зөвшилцсөн. Үүнд:

 • Цахилгааны зураг төсөл – 154,
 • Холбооны худаг сувагчлалын зураг төсөл – 21,
 • Цэвэр ус, ариутгах татуургын зураг төсөл – 37,
 • Дулаан хангамжийн зураг төсөл – 45

       Тус зураг төслүүдэд шаардлагатай санал зөвлөмжийг Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 2030 оны чиг хандлага болон авто замын зураг төсөл хийгдсэн, одоо хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний ажлууд зэрэг олон хүчин зүйлүүдийг уялдуулж санал, зөвөлгөө өгч зөвшилцөж ажилласан.

Авто зам, замын байгууламжийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, баяжуулах ажлын хүрээнд:

            2018 онд нийт 46 зураг төслийг актаар хүлээн авч авто замын сүлжээний мэдээллийн санд бүртгэн баяжуулалт хийгдсэн байна. Мөн 2018 онд батлагдсан 75 зургийн даалгаварыг мэдээллийн санд бүртгэж цахим сан үүсгэсан байна. Нийт 131 гэрээт ажлуудаас 87 гэрээт ажлуудад комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан. Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан ажлуудыг нийслэлийн өмчид бүртгүүлэх, замын мэдээллийн санд бүртгэх, паспортжуулан хот байгуулалтын мэдээллийн санд өгөх, мэдээллээр иргэд байгууллагыг хангах бэлтгэл ажлууд хийгдсэн.

А.НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА

ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

 1. Дугуйн замын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /Бага тойруу, 2.5 х 2 км зам; Оргилын уулзвараас Зайсан – Их тэнгэрийн ам хүртэл зам 5.4км/
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/143 дугаар захирамжаар батлагдсан “Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилга”, “Дугуйн замын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” ажлуудын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт эрх шилжүүлсэн ба Газрын даргын 2018 оны А/11 дугаар тушаалаар тус үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/358 дугаар захирамжаар “Дугуйн замын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” ажлыг зохион байгуулахыг Улаанбаатар Захирагчийн ажлын албанд шилжүүлсэн.
 1. Сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах ажил:

УБЗАА-ын үнэлгээний хорооны 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн зөвлөмжийг үндэслэн 9 сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах ажлуудад шалгарсан “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 500 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Тус ажлын хүрээнд 84 дүгээр сургуулийн баруун талын борооны усны шугамын холболт хийгдэх байрлал нь тодорхойгүй шалтгаанаар он дамжин хэрэгжихээр гэрээг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл сунгасан. Ажлын явц 70%  Үүнд:

 • БЗД-ийн 84, 111, сургууль
 • СХД-ийн 65, 107, 122 сургууль
 • СБД-ийн 71 сургууль
 • БГД-ийн 113, Сэтгэмж цогцолбор сургууль
 • ХУД-ийн 114-р сургуулиуд тус тус багтсан.

3. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна талбайн тохижилтын ажил: УБЗАА-ны зөвлөмжийн дагуу “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-тай 1 600 000 000 төгрөгний гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

4. Эмнэлгүүдийн гадна зам, талбайн иж бүрэн тохижилтын ажил: Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/110 дугаар захирамжаар Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /БГД, 11 дүгээр хороо/, Нийслэл өргөө амаржих газар /СБД, 1 хороо/, Нийслэлийн Амгалан амаржих газар /БЗД, 13 дугаар хороо/, Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр амбулатори /ХУД, 6 дугаар хороо/, Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг /БЗД, 22 дугаар хороо/ гэсэн 5 эмнэлгийн гадна талбайн тохижилтын ажлын худалдан авах ажиллагааны эрхийг Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрт шилжүүлсэн ба манай байгууллагаас захиалагчийн хяналт тавин ажилласан. Ажлын явц 100%. Үүнд:

 • Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв: Энигма ХХК, Их Монгол барилга ХХК-тай 1 366 667 980 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан баталгаажуулан хяналт тавин ажилласан. Ажлын явц 100%
 • Нийслэл өргөө амаржих газар: “Жинчин гранд” ХХК-тай 507 171 707 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • Нийслэлийн Амгалан амаржих газрын гадна тохижилтын ажил: 408 899 000 төгрөгний өртөг бүхий гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • Хан-Уул дүүргийн нэгдүгээр амбулатори: Бумбат даваа ХХК-тай 416 371 041 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг: “Материалтрейд” ХХК-тай 479 416 453 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

Б.НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:

 • Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилга: Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/143 дугаар захирамжаар “Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилгын ажлын хөрөнгө батлагдаж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт эрх шилжүүлсэн. НАЗХГ-ын даргын 2018 оны А/11 дүгээр тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулагдсан боловс Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/889 дугаар захирамжийн 3 дугаар заалтаар дээрх төсөл арга хэмжээг хүчингүйд тооцож, хөрөнгийг өөр төсөл арга хэмжээнд зарцуулахаар шийдвэрлэсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/888, А/889 дугаар захирамж, Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилгын ажлын хөрөж, үнэлгээний хороо байгуулагдаж, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. Үүнд:

 • “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-аас Налайх Чойрын чиглэлийн авто замтай холбох 4.64 км авто зам
 • НД, 2 дугаар хороо, 63 дугаар байрнаас Мянганы зам хүртэлх шинээр барих авто зам /1.7 км/
 • БЗД, 10 дугаар хорооны авто зам /0.85 км/ /Цагдаагийн хотхон-Амгалан орон сууцны хороолол/
 • СХД, Баянхошууны эцсийн буудлаас 10-р хороо хүртэлх авто зам /0.8 км/
 • ХУД, 4 дүгээр хороо, Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудыг Хан-Уул дүүрэг, Яармаг шинэ дэд төвд шилжүүлэн байршуулах болсонтой холбогдуулан ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан авто зам /1.7 км/
 • СХД, Баруун салааны эцсийн буудлаас цааш шинээр баригдах 3.61 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх
 • ЧД, 19 дүгээр хорооны авто замын засвар, шинэчлэлт /1.5 км/
 • СБД, 16, 18 дугаар хороо, Шинэ эцэс ба Тоосгоны үйлдвэрийн чиглэлийн 1.7 км авто замын ажилд тус тус зарцуулагдах юм.
 • “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-аас Налайх Чойрын чиглэлийн авто замтай холбох 4,64 км авто замын ажилд:

2018 оны 10 дугаар сарын 25-наас 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны хооронд зам барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэхээр  Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-тай 8 827 500 000 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Гэрээ байгуулласнаас хойш дараах ажлуудыг хийгдээд байна. Үүнд:

 • Авто замын улаан шугам хүлээлцэж, акт гаргасан.
 • Хөрс хуулах ажил бүрэн хийгдсэн.
 • Ухмалын ажил
 • Далан байгуулах ажил. Ажлын явц 20%
 1. Хайлаастын уулзвараас Дарь эхийн зам хүртэл 1.4 км зам 57 у/м гүүрийн /Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 3-р хэсэг/ барилгын ажил:

Мотор сервис ХХК-тай 2017 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны хооронд гүйцэтгэхээр  6 353 399 881 төгрөгний гэрээ байгуулж, “Ай Си Ти Сайн консалтинг” ХХК-тай зохиогчийн хяналтын 21 447 114 төгрөгний гэрээ байгуулсан. Газар чөлөөлөлт бүрэн хийгдээгүйн улмаас барилгын ажлын гэрээг 2019.08.01-ний өдөр хүртэл сунгасан. Ажлын явц 80%

2. Гадна тойруугийн 4 дүгээр хэсгийн Дарь-Эхийн авто замаас Ганц худаг, Цагаан даваа чиглэлийн 3.0 км авто зам: НЗД-ын 2017 оны А/949 дүгээр захирамжаар батлагдсан ажлын гүйцэтгэгчээр “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ 2,904,300,000 төгрөгийн гэрээг байгуулж ажилласан. Ажлын явц 100%

 • БГД, 23-р хороо, Хорооны цогцолбор байрны баруун талын замын холбогдоогүй хэсгийг барих: Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/91 дугаар захирамжаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгч “Саруул харгүй” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100 %
 • СБД, 20-р хороо, Сэлбэ зуслан /хуучнаар/-гийн зүүн талаар үргэлжлэх авто зам: “Билэгт зам” ХХК-тай 664 419 997 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

3. Туслах гудамж зам болон орон сууцны хороолол доторх замуудыг холбох замаар авто замын сүлжээний нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах ажил: Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх туслах гудамж зам болон орон сууцны хороолол доторх замуудын засвар, шинэчлэлтийн ажилд 2 тэрбум төгрөг НЗД-ын 2018 оны А/91 дүгээр захирамжаар батлагда, нийт 11 төсөл хөтөлбөр  төлөвлөгдсөнөөс 8 нь бүрэн хэрэгжиж ашиглалтанд хүлээн авсан, үлдсэн 3 нь Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын ажилтай уялдаж он дамжин хэрэгжихээр болсон. Нийт ажлын явц 70% Үүнд:

1)          Баянзүрх дүүрэгт 1 байршилд, 125 сая төгрөгийн авто зам

2)          Сүхбаатар дүүрэгт 3 байршилд, 219 сая төгрөгийн авто зам

3)          Чингэлтэй дүүрэгт 1 байршилд, 148 сая төгрөгийн авто зам

4)          Баянгол дүүрэгт 3 байршилд, 917,6 сая төгрөгийн авто зам

5)          Хан-Уул дүүрэгт 1 байршилд, 340 сая төгрөгийн авто зам

6)          Налайх дүүрэгт 1 байршилд, 120 сая төгрөгийн авто зам

7)          Багахангай дүүрэгт 1 байршилд, 130,4 сая төгрөгийн авто зам ажил тус тус хийхээр төлөвлөгдсөн.

 • БЗД, 6-р хороо, ЕБС-ын 21-р сургуулийн баруун талаар холбоос шинэ зам:

“Жинчин Гранд” ХХК-тай 119,025,250.19 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий гэрээг байгуулан ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажилласан. Ажлын явц 100%

 • БГД, 10, 22-р хорооны дундуур зам дагуу, Хасбаатарын гудамжны уулзвараас 22-р хорооны байр хүртэлх явган хүний зам: “Грейт роуд” ХХК-тай 259,960,064 төгрөгийн төсөв бүхий гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • БГД, 17-р хороо, 7-р төв, 70/2-р байрны шинэ 0.466 км авто зам: “Өргөн говь” ХХК-тай 407,770,190 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%. 
 • СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн албаны өмнө зогсоолын орц гарц зам:
 • НАЗХГ-с сонгон шалгаруулалт зарлаж 2018 оны 04 дүгээр сарын 20 нд тендер нээсэн. Гэрээ байгуулагдаагүй он дамжин хэрэгжихээр болсон.
 • СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“С” рамп орчимд “Таван богд” ХХК-ний зүүн талын шинээр баригдах чулуун зам);
 • СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“В” рамп орчимд буюу Соёл амралтын хүрээлэн хэсгийн орц гарц зам): “Нано Экологи” ХХК-тай 164,707,117 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Зам барилгын ажлын явцад замын трасст өртсөн объектыг чөлөөлөхөөр Нийслэлийн Газрын албатай хамтран газар чөлөөлөлтийн ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Зам барилгын ажил он дамжин хэрэгжихээр гэрээт хугацааг 2019 оны 09 дүгээр сарын 15 –ны өдрийг хүртэл сунгасан. Ажлын явц 50%
 • ХУД, 15 дугаар хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам /”А” рамп орчимд Нарны замын урд талын орц гарц зам): “Таны зам” ХХК-тай 299,721,038 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Зам барилгын ажлын явцад замын трасст өртсөн объектыг чөлөөлөх ажил хийгдээгүй улмаас зам барилгын ажил Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын ажилтай уялдаж он дамжин хэрэгжихээр гэрээт хугацааг 2019 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл сунгасан. Ажлын явц 10%
 • ЧД, 16 дугаар хороо, 139-р бага сургууль, 221-р цэцэрлэгийн цогцолборын урд талын авто машины зогсоолын ажил: “Оюу тунамал” ХХК-тай 131,483,633 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • НД, 2-р хороо, Алтанговь рестораны урд уулзвараас Цагдаагийн хэлтэс хүртэлх шинэ авто замын ажил: “БЭЮС” ХХК-тай 105,967,128 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.  
 • Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 2 дугаар байрны урд талын зам засвар: “Таны зам” ХХК-тай 118,469,622 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • БГД, 2 дугаар хороо, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс 26 дугаар байрны зүүн тал, Төмөр замын урд талбай, Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэл авто зам: “Хайдропроект” ХХК-тай 157,781,594 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажил

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажилд 3,85 тэрбум төгрөг батлагдаж, 140-н гудамж замын 30,000м2 нүхэн эвдрэл засварлах ажил, 17-н гудамж замын 100,000у/м хагарал засварлах ажил, Төвийн 6-н дүүргийн орон сууцны хороолол доторх авто замын 6000м2 нүхэн эвдрэл засварлах ажил, хотын гол болон туслах гудамж авто замын арчлалтын ажил, уулзвар гарцуудад тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан налуу зам гаргах ажил, хотын гол болон туслах гудамж замуудад үзлэг шалгалт хийж засварын ажлуудын тоо хэмжээг тус тус гарган НЗД-ын 2018 оны А/91, А/92 дугаар “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд НАЗХГ-ын тендер сонгон шалгаруулалтын ажил зохион байгуулж шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин засвар арчлалтын ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлэн ажилласан.  Ажлын явц 100%.

Үүнд: Нүхэн эвдрэл засварлах ажил:

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх нүхэн эвдрэл засварлах ажилд 1,8 тэрбум төгрөг төлөвлөгдөн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн НЗД-ын А/91 дүгээр захирамжийн 3-р хавсралт,  2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн НЗД-ын А/92 дугаар захирамжийн 1-р хавсралтаар тус тус нийт 140-н гудамж замд хийгдэх 30000 м2 нүхэн эвдрлийг засварлах ажил батлагдсан. нүхэн эвдрэлийг засварлах 15-н багц ажлуудыг гүйцэтгэхээр  шалгарсан 15-н гүйцэтгэгч байгууллагатай 1,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан.  Ажлын явц 100%

 • Дагуу, хөндлөн хагарлуудыг засварлах ажил

Нийт 17-н гудамж замд  100,000 у/м дагуу хөндлөн хагарлыг засварлах 4 багц ажлыг гүйцэтгэхээр шалгарсан 4-н гүйцэтгэгч байгууллагатай нийт 350 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Орон сууцны хороолол доторх авто замын нүхэн эвдрэл засварлах ажил:

Төвийн 6 дүүргийн орон сууцны хороолол доторх авто замуудад хийгдэх 6000 м2 нүхэн эвдрлийг засварлах ажил:

– БГД-т 1000м2, 50 сая төгрөг

– БЗД-т 1200м2, 60 сая төгрөг

– СХД-т 1100м2, 55 сая төгрөг

– СБД-т 1100м2, 55 сая төгрөг

– ЧД-т 1000м2, 50 сая төгрөг

– ХУД-т 600м2, 30 сая төгрөг.

БГД, ЧД, БЗД, СБДүүргүүдийн орон сууцны хороолол доторх нүхэн эвдрэл засварлах ажлыг “Саруул харгуй” ХХК-тай 192,092,522 төгрөгийн, СХД болон ХУД -ийн орон сууцны хороолол доторх нүхэн эвдрэл засварлах ажлыг гүйцэтгэхээр “Өвгөдийн жим” ХХК-тай 77,038,019 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан.  Ажлын явц 100%

 • Хотын гол болон туслах гудамж замуудын арчлалтын ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 1 000 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил:

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 6000м2 0.36 тэрбум төгрөг батлагдсан. Уулзвар гарцуудад тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан налуу зам гаргах  40 сая төгрөгийн ажил, Нүхэн эвдрэл засварлах 6 багц ажлыг гүйцэтгэхээр  шалгарсан 6-н гүйцэтгэгч байгууллагатай 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-аас 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний хооронд нийт 354.05 сая төгргийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

5. Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохионы засвар арчлалт хийх, шилэн кабель татах ажил: НЗД-ын 2018 оны А/120 дугаар захирамжаар “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” -д худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Нийт 8 багц ажлаас 7 багц ажилд 7 аж, ахуйн нэгж байгууллагуудтай ЗХУТ-ийн үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг үндэслэн 919,343,284 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан захиалагчийн хяналтыг тавин ажиллаж зогсоолын ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлж, комисс ажиллуулж, акт үйлдэн ашиглалтанд оруулан ажилласан. Үлдсэн 1 багц ажилд гүйцэтгэгч шалгараагүй гэрээ байгуулагдаагүй байна. Нийт ажлын явц 87,5 хувтай байна. Үүнд:

 • Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн ашиглалтад байдаг замын байгууламжууд болох гэрэл дохио, теле камер, мэдээллийн самбар, зөрчил болон хөдөлгөөн мэдрэгч төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, сүлжээний болон цахилгааны холболтын арчлалт хамгаалалтын ажил:

“Согриглүн” ХХК-тай 269,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • Улаанбаатар хотын авто замын болон явган зорчигчийн гэрлэн дохио, хугацаа тоологч, хяналтын болон зөрчлийн камеруудын сэлбэг хэрэгсэл нөөцлөх, суурилуулах тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажил:

“Нано Экологи” ХХК -тай 249,450,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төв дээр байрлах сервер, сүлжээ болон бусад тоног төхөөрөмжүүдийн арчлалт хамгаалалт хийх:

“Гөү Смарт ТМ” ХХК -тай 64,500,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • Гэрлэн дохиог удирдлагын төвөөс удирдах, хянах нөхцөлийг сайжруулах, холболтыг өргөтгөх, шилэн кабель татах ажил үйлчилгээ:

“Хайбрид Групп” ХХК -тай 229,807,284 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • Гэрлэн дохио болон хяналтын тоног төхөөрөмжүүдийн зохистой ажиллагаа, засвар арчлалт, хөгжүүлэлтийн сургалт /Vissim Visum програм/:

Холбогдох техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан ЗХУТ-ын үнэлгээний хороонд хүлээлгэн өгч УБХ-ын “ЗХУТ” НӨҮГ-ын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/11 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Гүйцэтгэгч шалгараагүй байна.

 • Төвийн серверийн хөргүүр, хяналтын тоног төхөөрөмжүүдийг сайжруулах, шинээр авах, нийлүүлэх ажил:

“Зууны сод хийц” ХХК -тай 83,800,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий  ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Хөдөлгөөн зохион байгуулах хяналтын төхөөрөмжүүдийн ширээ нийлүүлэх ажил: “Холбоо залаа” ХХК -тай 14,800,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • Замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, ачаалалд дүн шинжилгээ хийх, урьдчилан тооцоолол боловсруулах дрон нийлүүлэх ажил:

“Робо Ийгл Анмэнэд Айр Виклз” ХХК -тай 7,986,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

6. Гүүр, хоолой, туннелийн засвар шинэчлэлтийн ажил

 “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 8 багц ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллаа. Нийт 8 гэрээт ажлаас 7 нь бүрэн хэрэгжиж үлдсэн 1 нь он дамжин хэрэгжихээр болсон. Нийт ажлын явц 95%

 • Гүүрэн гарцын засварын ажил: Уг ажлын хүрээнд:

–            Энхтайваны гүүрний хойд захын тулгуурын засвар /зураг төслийн хамт/ 339 у/м, 200 сая төгрөг

–            Бэлхийн 19 у/м гүүрний засвар /зураг төсвийн хамт/, 120 сая төгрөг

–            Таван толгойн 256 у/м төмөрбетон гүүрийн засвар, 10 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий засварын ажлууд тус тус багтсан. “УБЗЗАГ” 330,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан ажилласан. Ажлын явц 70%

 • Сэлбэ гол дээр 30 у/м төмөр гүүр байрлуулах ажил /зураг төслийн хамт/:

Гүйцэтгэгч “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 135,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Гүүрэн гарцын ашиглалт, засварын ажил:

Уг ажлын хүрээнд:

– 100 айлын уулзвар явган хүний гүүрэн гарц, 35 у/м

– Бөмбөгөрийн гүүрэн гарц, 25 у/м

– 120-ийн гүүрэн гарц, 25 у/м

– 19 дүгээр хорооллын урд явган хүний гүүрэн гарц, 35 у/м

– Сансарын нүхэн гарц, 25 у/м

– Сансарын шатахуун түгээх станцын 33 у/м гүүрэн гарц

 • Сансарын шатахуун түгээх станцын 33 у/м гүүрэн гарц:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 230,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Яармагийн түр гүүрний арчлалтын ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 30,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Яармагийн шинэ гүүр ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан түр гүүрийн арчлалтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх шаардлагагүй болсон тул тус ажлыг гэрээг дүгнүүлсэн. 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж 63,5% -ийн гүйцэтгэлтэйгээр хүлээн авсан. Ажлын явц 100%

 • Гүүрэн гарцын хэв гажилтын заадас засварлах ажил:

Уг ажлын хүрээнд:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 50,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Гүүрэн болон нүхэн гарцад хамгаалалтын оврын хаалт байрлуулах ажил:

Уг ажлын хүрээнд:

– Саруул хотхоны хойд талын нүхэн гарцын 2 талд, 2 ш

– Гандийн гудамж Нарны замыг холбосон нүхэн гарцын 2 талд, 2 ш

– Энхтайваны гүүрний 23 дугаар алгаслын 2 талд, дунд голын хойд зам дээр, 2 ш ажил багтсан. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 100,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил:

Уг ажлын хүрээнд:

– Сүүний үйлдвэрийн гүүр, 15,8 у/м, 8 сая

– ТЭЦ-4 үерийн далан дээрх гүүр, 27,7 у/м, 12 сая

– Рашаантын гүүр, 12 у/м, 8 сая

– Бэлхийн гүүр, 18 у/м, 8 сая

– Дамбадаржаагийн гүүр /зүүн/, 24 у/м, 12сая

– Гачууртын гүүр /зүүн/, 18 у/м, 8 сая

– Гоодоын гүүр, 36 у/м, 12 сая

– Гачууртын гүүр /баруун/, 30 у/м ажлууд багтсан. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 80,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.  

 • Төмөр зам доогуурх авто машины нүхэн гарцын засвар, арчлалтын ажил:

Уг ажлын хүрээнд:

– Саруул хотхоны хойд талын нүхэн гарц, 1ш

– Энхтайваны гүүрний зүүн талын нүхэн гарц, 1ш

– Баянмонголын нүхэн гарц, ажлууд багтсан. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 45,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

7. Авто замын тэмдэглэгээний ажил

Уг ажлын хүрээнд нийт 78 гудамж замд 65282,55м2 хэвтээ тэмдэглэгээний ажил хийгдэв. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ шууд гэрээ байгуулсан. Үлдсэн 6 багц ажилд 5 аж, ахуйн нэгж байгууллагуудтай 1,613,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан.  Нийт ажлын явц 100%  Үүнд:

Чингисийн өргөн чөлөө /Төв шуудангийн уулзвараас-120-н аюулгүйн тойрог-Яармагийн гүүр/, Энхтайваны өргөн чөлөө /Таван шарын төмөр замын гарамны уулзвараас-Ботаникийн нийтийн тээврийн эцсийн буудал хүртэл/ авто замын тэмдэглэгээний ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 386,800,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлыг 91%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр  2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан. Ажлын явц 90%

 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил /Багц-1/:

–           Наадамчдын зам /нөхөж будах/, 1407.2 м2

–           Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө /120-н уулзвараас Их Монгол улсын гудамж-Нарантуулын уулзвар хүртэл/, 1125 м2

–           Зайсангийн гудамж  /120-ийн уулзвараас ХААИС уулзвар/, 630.2 м2

–           Ажилчны гудамж, ТЭЦ-3-н уулзвар-Гурвалжингийн гүүр, 1060 м2

–           Энгельсийн гудамж Үндсэн хуулийн гудамж ЭТӨЧ баруун зам хүртэл нарны гүүрний баруун зүүн талууд, 830 м2

–           Ард Аюушийн өргөн чөлөө /Саппорогийн аюулгүйн тойргоос Өргөө кино театрын уулзвар/, 835.6 м2

–           Дунд голын гудамж, 1480 м2

–           Чимэд-Осорын гудамж, 51.7 м2

–           То-вангийн гудамж 52-р сургуулийн ар хүртлэх авто зам, 89.2 м2

–           Ээрмэлийн гудамж, 116.8 м2

–           Шаравын гудамж, 130 м2

–           Туул голын гудамж, 124 м2

–           Гандигийн гудамж, 329 м2

–           Яармагийн зам /Наадамчдын замаас-Шинэ эцсийн буудал/ ХУД, 105 м2

–           Нисэхийн зам /Морингийн замаас Буянт-Ухаа-I хорооллын баруун талаар хойш чигээрээ автобусны эцсийн буудал хүртэлх/ -ХУД, 106 м2

–           УБЦТС-ний баруун зам /Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Үйлдвэрийн гудамж хүртэлх авто зам/-ХУД, 94 м2

НЗД-ын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн А/92 тоот захирамжийн 2-р хавсралтаар нийт 8513.7м2 тэмдэглэгээний ажил төлөвлөгдсөн. “Мастер роуд” ХХК-тай 244,848,678 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил /Багц-2/:

–           Их тойруугийн авто зам, Баруун 4 зам замын уулзвар-Сансар аюулгүйн тойрог, Зүүн 4 зам /нөхөж будах/, 1,259.1 м2

–           Намьянжугийн гудамж, 485.2 м2

–           Токиогийн гудамж, Их тойруу дарь эхийн уулзвараас Энхтайваны өргөн чөлөө Бөхийн өргөөний уулзвар, 289 м2

–           Дамдинсүрэнгийн гудамж, ХСҮТ-ийн урд уулзвар-Олимпийн гудамж, 902 м2

–           Дандарбаатарын гудамж, 500 м2

–           Шархадны авто зам /Шар хадны эцэс хүртэл/, 1194 м2

–           Залуусын гудамж Самбуугийн гудамжнаас-Бээжингийн гудамж туннел Их тойруу, 700.4 м2

–           Дарь-Эхийн зам /Дарь эхийн уулзвараас дамбын уулзвар хүртэл/, 1955 м2

–           Кино үйлдвэрийн зам /Лувсанцэвээний гудамж ЭТӨЧ-нөөс Сутай дээд сургуулийн баруун урд үзүүрээс Доржийн гудамж хүртэл/, 173 м2

–           Баянзүрх зах орчмын туслах авто зам  Намьяанжу, Дамдинсүрэн гудамж хүртэл, 226 м2

–           Улаанхуарангийн зам /Эскадрилийн хөшөөнөөс-Шар хадны зам хүртэл/, 725.5 м2

–           Гачууртын замаас дээш Улиастайн эцэс хүртэлх гудамж, 184.5 м2

“Тэгшт-плант” ХХК-тай 236,820,349 төгрөгийн гэрээг байгуулан ажиллаа. Ажлын явц 100%

 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил /Багц-3/: :

–    Өнөр хороололын гудамж /1-р хорооллын Саппорогийн тойргоос дээш Өнөр хорооллын араар тойрч Москвагийн гудамж хүртэл/, 1,034 м2

–    Үйлвэрчний эвлэлийн гудамж / Таван шарын Замын Цагдаагийн постноос-Ханын материалын салдаг хүртэл/ 531 м2

–    Хүнсчдийн гудамж /396 дугаар гарамаас Толгойт Орбитын тойрог руу салдаг уулзвар/, 607 м2

–    Их нарангийн зам /Толгойтын замаас-Улаан чулуут хүртэл/, 730 м2

–    Толгойтын зам /21 дүгээр хорооллын уулзвараас Их Нарангийн уулзвар, Толгойт Орбит салдаг хүртэл/, 1108 м2

–    Баянхошууны зам /Ханын материал салдгаас Баянхошууны тойрог хүртэл /, 1221 м2

–    Өнөр хорооллын гудамжнаас 34-р байрны арын гүүрнээс Содон хорооллын уулзвар хүртэл/, СХД, 280 м2

–    Бага Нарангийн гудамж Буяны зам –СХД, 132.5 м2

–    Зүүн салааны гудамж /Баянхошуу, Баруун салааны гудамжны уулзвараас дээш Зүүн салааны эцэс хүртэлх/ СХД, 374.3 м2

–    22-н товчоо чиглэлийн авто зам  /нөхөж будах/,   1903.8 м2

–    Далан дагасан авто зам./Чингис СООСЭ сургуулийн баруун талаар- Баянхошууны авто зам хүртэл /, 190.8 м2,

“Тэгшт-плант” ХХК-тай 226,004,628 төгрөгийн төсөвт гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил /Багц-4/:

Уг ажлын хүрээнд дараах гудамж замуудад тэмдэглэгээний ажил хийгдэнэ:

–           Их сургуулийн гудамж, ГХЯ-ны уулзвар-Өлзий төвийн уулзвар   , 1063 м2

–           Авто замчдын гудамж, 230 м2

–           Элчингийн гудамж, 260 м2

–           Цэрэндоржийн гудамж, 180 м2

–           Эрхүүгийн гудамж, 297.7 м2

–           Усны гудамж, 388 м2

–           Дамбын зам/ Долоон буудлын цагдаагийн постноос,  Дамбадаржаагийн автобусны эцсийн буудал хүртэлх /, 239.6 м2

–           Бэлхийн зам  /Дамбадаржаагийн автобусны эцсийн буудлаас хүртэлх  Сэлбэ ресорт хүртэл/, 505 м2

–           Дэнверийн гудамж /Арслантай гуурний баруун талаас-Их тойруу хүртэл/, 108.5 м2

–           Б.Ренчингийн гудамж, 33.7 м2

–           Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 145.8 м2

–           Ж.Батмөнхийн гудамж, 149.5 м2

–           С.Зоригийн гудамж, 47.8 м2

–           Нарны зам, Чулуу овооноос-Вокзалын арын уулзвар-10-р хорооллын уулзвар /нөхөж будах/, 4,906 м2

–           Дамбын замаас Зуслан чиглэл хүртэлх авто зам, 283 м2

“Беринг” ХХК-тай 224,604,827 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил /Багц-5/:

Уг ажлын хүрээнд дараах гудамж замуудад тэмдэглэгээний ажил хийгдэнэ:

– Энэбишийн өргөн чөлөө, Баянбүрдийн аюулгүй тойрог-Хорооллын эцэс, 653 м2

– Чингүнжавын гудамж, Өргөө кино театрын зүүн зам-25-р эмийн сангийн уулзвар, 527.8 м2

– Баян хошууны зам /Зурагтын эцсээс Баянхошууны тойрог хүртэл /, 2208.6 м2

– Хувьсгалчдын гудамж, Гэсэр сүмийн уулзвар-Телевизийн эцэс            , 546 м2

– Амарсанаагийн гудамж, Грандийн урд уулзвар-ЭНЭШТ-н аюулгүйн тойрог, 478 м2

– Далив хутагт Жамсранжавын гудамж, Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж  /Ард Аюушийн өргөн чөлөө Гэмтлийн эмнэлэгийн урд талаар хороолол дундуур зүүн тийш  Амарсанаагийн гудамж хүртэл /, 158.5 м2

– Хасбаатарын гудамж, 1410 м2

– Эх нялхсын гудамж, 113 м2

– Жасрайн гудамж, 157.6 м2

– Раднаабазарын Гудамж, 95 м2

– Сөүлийн гудамж, Энхтайваны өргөн чөлөө Төмөр замын соёлын ордоны урд зам-Чингисийн өргөн чөлөө, 750 м2

– Эрчим хүчний гудамж /Ажилчны гудамжнаас Гурвалжингийн гүүрний урдуур баруун тийш

– Сонсголонгийн авто зам хүртэл/,         553 м2

– Ногоон нуурын гудамж /Алтайн гудамжтай хамт/,   1169 м2

“Мотор Сервис” ХХК-тай 255,398,669 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Авто замын тэмдэглэгээний ажил /Багц-6/:

Уг ажлын хүрээнд дараах гудамж замуудад тэмдэглэгээний ажил хийгдэнэ:

–           Залуучуудын өргөн чөлөө, Самбуугийн гудамж, Гэсэр сүмийн уулзвар – ШУТИС-ийн уулзвар, 813 м2

–           Сургууль цэцэрлэгийн орчмын явган гарц , Хурд сааруулагч будах, 6000 м2

–           Чингэлтэйн гудамж, 32-н уулзвар-Дамбын уулзвар, 1107 м2

–           Жуулчны гудамж, 620 м2

–           Чингэлтэйн зам, 584.5 м2

– 24-р сургуулийн баруун болон урд зам /орон сууцны хороолол дундах зам/ -ЧД, 80.1 м2

– Самбалхүндэвийн эргэмжийн  газрын урд зам /Хүчит шонхор захын баруун талаас Баянхошууг холбосон/, 194.4 м2

– Хайлааст Чингэлтэйг холбосон авто зам, 216.2 м2

– Лааганы гудамж/ Самбуугийн гудамжнаас-Баянбүрдийн тойрог хүртэл/, 164.5 м2

“Мадимос групп” ХХК-тай 293,574,812 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

8. Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засварын ажил

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх авто замын борооны ус зайлуулах шугам, худгийн засвар нөхөн сэргээлтийн ажилд 1,5 тэрбум төгрөг төлөвлөгдсөн. Геодези, Усны барилга байгууламжийн газартай хамтран 1-р сард хотын гудамж замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалтын байдалд шалгалт хийж энэ онд хийгдэх засварын ажлын задаргааг боловсруулж НЗД-ын 2018 оны 02 дугаар сарын 08 ны өдрийн А/121 дугаар захирамжаар батлуулсан. “ГУББГ” ОНӨААТҮГ-ыг шалгаруулан нийт 11 багц ажилд 1,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллав. Энэ ажлын хүрээнд 10 байршилд шинээр авто замын борооны ус зайлуулах шугам барисан ба нийт шугам сүлжээ бүхий авто замуудын шугам худагт урсгал засварын ажлууд  хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Геодези, Усны барилга байгууламжийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан ажлын хэсэг томилогдсон. Ажлын хэсэг удирдамжийн дагуу 3 багт хуваагдаж, баг тус бүр 2 дүүргийг хариуцан ажиллаж авто замын борооны ус зайлуулах шугам, суваг, шүүрт болон үзлэгийн худгуудад үзлэг шалгалт, тооллого хийж, мэдээллийн санг шинэчлэн, өнөөгийн ашиглалтын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулав. 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаа ажлын хэсгийн хүрээнд хамтатган шалгаж чанарын баталгаат хугацаанд хийх ажлуудаа тодорхойллоо.

2017 оны ажлуудын баталгаат хугацаанд хийх засварын ажлын талаар болон 2018 онд баримталж ажиллах зарчим, ажлын хэсгийн тайлангийн талаар Ерөнхий инженер, Засварын албаны дарга, талбайн инженер холбогдох хүмүүсийг байлцуулан ярилцаж нэгдсэн  шийдэлд хүрлээ.  Борооны ус зайлуулах шугам худгийн засвар, нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд энэ онд замын гадаргуугийн ус зайлуулах 40ш жижиг, 130ш том шүүрт худагт засвар, 30ш жижиг, 80ш том шүүрт худагт нөхөн сэргээлтийн ажил, 80ш үзлэгийн худагт засвар, 60ш үзлэгийн худагт нөхөн сэргээлт хийж 110ш шүүрт худгийн таг нөхөж тавьж, 1300ш суваг /лотки/-гийн таг, 110 ш дөрвөлжин таг нөхөж тавигдсан. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар гэрээт 11 ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлж, комисс ажиллуулан ашиглалтанд оруулан ажилласан. Нийт ажлын явц 100%.

Үүнд:

 • Борооны ус зайлуулах шугам худгийн засвар, нөхөн сэргээлтийн ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 300,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

 • БЗД, 1-р хороо, Токиогийн гудамж, Е Март дэлгүүрийн хойд уулзварын авто замын борооны ус зайлуулах шугамын засвар шинэчлэлийн ажил /1-р хэсэг/:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 250,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

 • Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо, Ногоон төгөл хотхон руу ордог хэсгийн авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 110,600,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллав. Ажлын биелэлт 100%

СХД, 12-р хороо, 1-р хороолол, Саппорогийн арын 1а байр орчмын зам талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 43,800,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан  ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

 • СХД, Баянхошуу, 7-р хорооны авто замын эргэлт дээрх борооны ус зайлуулах шугамын төгсгөл хэсгийн ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 239,700,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Энхтайваны гүүрийн зүүн талын нүхэн гарцын борооны ус зайлуулах шугамын гаргалгаа хэсгийн ажил болон насос станц барих ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 67,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

 • Усны гудамжны борооны ус зайлуулах шугамын төгсгөл хэсгийн шугамын шинэчлэлийн ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

 • БЗД, 21-р хороо, Ганц худгийн авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 29,700,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • БЗД, 5-р хороо, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн баруун талаар өгссөн авто замын дунд хэсгийн борооны ус зайлуулах шугамын ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 6,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан  ажилласан. Ажлын явц 100%

 • БЗД, 14-р хороо, Хилийн цэргийн удирдах газрын баруун талаас Энхтайваны өргөн чөлөөг хөндлөн гарч буй 6-р коллекторын гаргалгаа хэсгийн шугамын засвар шинэчлэлийн ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 22,700,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

 • БЗД, 26-р хороо, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөний авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 370,500,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын биелэлт 100%

9. Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажилд 0,5 тэрбум төгрөг батлагдсан. НАЗХГ-с гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-ыг шалгаруулан нийт 3 багц ажилд 500 000 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан, ажилд захиалагчийн хяналтыг тавин ажиллав. Нийт ажлын явц 40%

Үүнд:Авто замын тэмдэгийн ажил:

Уг ажлын хүрээнд: Замын цагдаагийн албан захиалгын дагуу шинээр хийгдэх тэмдэг, заалт 1500ш, нийт 300 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил багтсан. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 300,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. /Ажлын явц 30%/

 • Туузан хаалтын ажил:

Уг ажлын хүрээнд:

– Хайс /өндөр/, 447 у/м, 62,6 сая

– Хайс /жижиг/, 306 у/м, 20,8 сая

– Туузан хаалт суурилуулах, 308 у/м, 24,6 сая

– Явганы хайс 150 у/м, 20,3 сая нийт 128,347,300 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил багтсан. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 128,347,300 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажиллав. Ажлын явц 40%.

 • Тэмдэг тоноглол, хайсны арчлалтын ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 71,652,700 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

10. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол гаргах ажил

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол гаргах ажилд 0,3 тэрбум төгрөг батлагдсан. Нийт 14 байршилд тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол гаргах ажилд 3 аж, ахуйн нэгж байгууллагуудтай 2018 оны 05 дугаар сарын 10-аас 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны хооронд 271,862,513 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажиллаж зогсоолын ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлж, комисс ажиллуулж ашиглалтанд оруулан ажиллаа.  Ажлын явц 100%

Үүнд:

 • Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол /багц-1/:

Уг ажлын хүрээнд байршлуудад автобусны зогсоолын ажил хийгдэнэ:

–           15-н зогсоол /БЗД, 28 дугаар хоро Гачууртын авто зам хойд болон урд/

–           6 буудал Оргил Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн зогсоол /ЧД, 14 дүгээр хороо ЧӨЧ-ий баруун болон зүүн/

“Эвт-Уул” ХХК -тай 85,171,041 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол /багц-2/:

Уг ажлын хүрээнд байршлуудад автобусны зогсоолын ажил хийгдэнэ:

–           Оргил худалдааны төв /СХД, 20 дугаар хороо, Товчооны замын урд, хойд/,

–           Говь 2 /БГД, 20-р хороо, Эрчим хүчний гудамжны урд, хойд/,

–           Дэлгэр хотхон /ХУД, 2-р хороо, Үйлдвэрийн гудамжны хойд/

“Ди Ди Эм Эс глобал” ХХК -тай 95,669,111.14 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий  ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол /багц-3/:

Уг ажлын хүрээнд байршлуудад автобусны зогсоолын ажил хийгдэнэ:

–           Хаан банкны буудал /СБД, 17 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн хойд, урд/,

–           626 дугаар худаг /БГД, 20 дугаар хороо, Хувьсгалчдын гудамжны баруун/,

–           Шинэ зогсоол /ЧД, 11 дүгээр хороо, Дэнжийн мянгын гудамжны баруун, зүүн/

“Цэнгийн зам” ХХК -тай 91,022,361 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

11. Багануур дүүргийн авто замын засварын ажил

“МАЗ” ХХК-тай 168,357,707 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

12. Багахангай дүүргийн авто замын засварын ажил

“Неон гэгээ” ХХК-тай 44,899,582 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

13.Налайх дүүргийн авто замын засварын ажил

“Эко тогтол” ХХК-тай 168,307,235 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

14. Магадлашгүй ажил

 • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Авто замчдын гудамжийг Сэлбэ гол дээгүүр 13 дугаар хорооллын замтай холбох:

0.14 км авто замын ажлыг гүйцэтгүүлэхээр “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 63,300,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • НИТХ-ын 2017.12.04-ны 02/22 дугаар тогтоолоор магадлашгүй ажилд зарцуулахаар 4,982,800,000 төгрөг батлагдсан бөгөөд үүнээс эхний ээлжинд -ын 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/288 дугаар захирамжаар Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын барилгын ажилтай холбогдуулан 7 байршилд түр зам гаргахаар 1,376,400,000 төгрөг батлагдаж “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-аар гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Захирамжаар батлагдсан 7 ажлаас доорх 6 ажилд нь захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнд:
 1. Махатма Гандигийн гудамжийг Нарны замтай холбох 0.41км түр зам:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай    434 500 000 төгрөгний гэрээ байгуулан ажилласан.
/Ажлын явц 100
%/

2. Махатма Гандигийн гудамж – Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө – Хүннү 222 хорооллын хойд талын авто замтай холбох 0.7км түр зам:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  506 100 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан.

Газар чөлөөлөлттэй холбогдуулан тухайн барилгын ажил эхлээгүй. Улмаар барилгын ажлын гэрээ дуусч, НЗД-ын 2018 оны А/824 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон.

3. Рапид харш хорооллын авто замыг Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөтэй холбох 15у/м түр зам:

Газар чөлөөлөлттэй холбогдуулан тухайн барилгын ажил эхлээгүй байна. Гэрээ байгуулагдаагүй бөгөөд хөрөнгийг өөр ажилд шилжүүлүүлэх НЗД-ын захирамж гарсан.

4. Махатма Гандигийн гудамж – Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөний авто замтай холбох 0.53км түр зам

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 134 500 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. Авто замын техникийн зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Кадсүрвэй” ХХК гүйцэтгэж, холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн ажилласан. Ажлын явц 100%

5. Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө – Удирдлагын академийн гудамжтай холбох 0.32км түр зам:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  198 300 000 төгрөгийн ажил ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

Хүннүгийн гудамж–Саруул хотхон–Соёолжийн гүүр хүртэлх 0.32км авто зам:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  31 600 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. Авто замын техникийн зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Кадсүрвэй” ХХК гүйцэтгэж, холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн. Ажлын явц 100%

6. Бэлхийн 18 у/м төмөр бетон гүүрийг буулгаж, шинээр барих ажил /Сүхбаатар дүүрэг 16, 18 дугаар хороо.

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 852 200 000 төгрөгний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээ байгуулан ажилласан. Гүүрийн 2 захын тулгуур, 1 завсрын тулгуурын бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 2 алгасалын хавтан дам нуруу цутгах ажил хийгдсэн. Ажлын явц 90%

7. Гүүр барих хугацаанд ашиглах түр замын ажил.

УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 197 600 000 төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

8. 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/605 дугаар захирамжаар магадлашгүй ажлын зардлаас 3 төсөл арга хэмжээнд зарцуулах 510 560 696 төгрөгний хөрөнгө батлагдсан. Үүнд:

 • Өвөр гүнтийн авто замын зорчих хэсэгт үүссэн 1150 м2 эвдрэлийг засварлах ажил

“УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ”-тай 121 000 00 төгрөгний өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Дарь-Эхийн авто замаас Ганц худаг чиглэлийн 1.1 км авто замын 500 м хэсэгт нэмэлтээр хийгдэх зоричх хэсгийн хучилтын засварын ажил /БЗД, 21 дүгээр хороо/

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ 364 560 696 төгрөгний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Аадар бороо орж үер буусны улмаас эвдэрсэн Гүнтийн давааны хайрган хучилттай авто зам /2200 м2/

“Шагайн жим” ХХК-тай 19 418 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Аадар бороо орж үер буусны улмаас эвдэрсэн Гүнтийн давааны хайрган хучилттай авто замын арчлалтын ажил

“Шагайн жим” ХХК-тай 33 912 262 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

9. НЗД-ын 2018 оны 08 дугаар сарын 06ы өдрийн А/709 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан. Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-5 /Хан-Уул дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар/:

“Велдедлайне Монголиа” ХХК-тай 35,520,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-1 /Сонгинохайрхан дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар, 1-р хэсэг/ ажил:

“Өвгөдийн жим” ХХК-тай 192,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-2 /Сонгинохайрхан дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар, 2-р хэсэг/ ажил:

“Эко тогтол” ХХК-тай 168,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-3 /Чингэлтэй дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар/-ын ажил:

“Би Ти Өү” ХХК-тай 91,695,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-4 /Баянгол дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар/-ын ажил:

“Ди Ди Эм Эс глобал” ХХК-тай 51,900,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-6 /Баянзүрх дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар/-ын ажил:

“Ди Вай Кэй Би” ХХК-тай 115,200,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудыг засварлах ажил, Багц-7 /Сүхбаатар дүүргийн гол болон туслах гудамж, замуудын засвар/-ын ажил:

“БЭЮС” ХХК-тай 103,467,538 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудын хөвөө засварлах ажил:

“Таны зам” ХХК-тай 25,575,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж, замуудын хашлага засварлах /Баянгол, Баянзүрх дүүрэг/ ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 4,448,224 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн чулуун хучилттай авто замуудын засварын ажил:

“Туурайн жим” ХХК-тай 20,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн Доржийн гудамж, Монелийн уулзварын урд болон хойно ус зайлуулах шүүрт худаг хийх ажил:

“ГУББГ” ОНӨААТҮГ-тай 30,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Аадар бороо орж, үер буусны улмаас эвдэрсэн Зайсангийн гүүрний үерт угаагдсан далангийн нөхөн сэргээлтийн ажил:

“Гашууны гол” ХХК-тай 16,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Баянзүрхийн гүүр, Баянзүрхийн товчоо орчмын 2.2 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 1,373,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·           Улиастайн уулзвараас Баянзүрхийн гүүр чиглэлийн 1.4 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 460,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг ажилласан. Ажлын явц 100%.

·           Чингисийн өргөн чөлөө, Төв номын сангийн автобусны зогсоолын өргөтгөлийн ажил: “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 26,800,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

·         Сөүлийн гудамж 1 сургуулийн урд уулзварын хэсгийн өргөтгөлийн ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 21,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Зайсан толгойн зүүн талын замын уулзварыг өргөтгөх ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 53,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Зам засварын ажил он дамжин хэрэгжихээр болсон. Ажлын явц 5%.

·                     Гэндэнгийн гудамж-Чингисийн өргөн чөлөөний гурван замын уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 65,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Ачаалалтай уулзваруудад шар дөрвөлжин тэмдэглэл хийх ажил:

“УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай 21,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

·         Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд төвийн 6 дүүргийн орон сууцны хороолол доторх авто замуудад үүссэн нүхэн эвдрэлүүдийг засварлах ажил

Нийслэлийн 2018 оны замын сангийн магадалшгүй ажлын зардлаар хийгдэх өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд хийгдэх төвийн 6 дүүргийн орон сууцны хороолол доторх авто замуудын засварын ажилд 0.6 тэрбум төгрөг төлөвлөгдөн 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн НЗД-ын А/848 дугаар захирамжаар төвийн 6 дүүрэгт хийгдэх 10000 м2 нүхэн эвдрэл засварлах ажил батлагдсан. НАЗХГ-ын үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг үндэслэн нүхэн эвдрэл засварлах 6 багц ажлыг гүйцэтгэхээр  шалгарсан 6-н гүйцэтгэгч байгууллагатай 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ээс 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны хооронд нийт 595.2 сая төгргийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан, график төлөвлөгөө гаргуулан батлуулж,  өдөр тутмын ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж, гарсан зөрчил дутагдлуудыг цаг тухай бүрт нь арилгуулж, комисс ажиллуулж, акт үйлдэн ашиглалтанд оруулан ажилласан. Ажлын явц 100%. Үүнд:

Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр Хүчин чадал, м2 Төсөвт өртөг, /сая.  Төг/ Гүйцэтэгч
1 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажил /СХД/ НАЗХГ/18-А848-3 1000 м2 60.0 “Өвгөдийн жим” ХХК
2 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажил /ХУД/ НАЗХГ/18-А848-6 1000 м2 60.0 “Шинэ гэрэлт зам” ХХК
3 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажил /ЧД/ НАЗХГ/18-А848-5 1500 м2 90.0 “Грейт роуд” ХХК
4 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажил /СБД/ НАЗХГ/18-А848-4 1000 м2 60.0 “Туурайн жим” ХХК
5 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажил /БГД/ НАЗХГ/18-А848-1 2500 м2 150.0 “Өвөр залаат” ХХК
6 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажил /БЗД/ НАЗХГ/18-А848-2 3000 м2 180.0 “БЭЮС” ХХК

15. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх авто зам, замын байгууламжийн засварын ажил
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд төвийн 6 дүүргийн орон сууцны хорооллын авто замын нүхэн эвдрэл засварлах, гэр хорооллын шороон замуудыг хусах, тэгшлэх, дүүргэлт хийх ажил, тэмдэглэгээний ажилд тус тус 1,088.0 сая төгрөг бүхий нийт 19 багц төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр НЗД-ын 2018 оны 01 дүгээр сарын 04 ний өдрийн А/03, 2018 оны 01 дүгээр сарын 04 ний өдрийн А/07, 2018 оны 01 дүгээр сарын 04 ний өдрийн А/08, 2018 оны 03 дугаар сарын 02 ны өдрийн А/198, 2018 оны 03 дугаар сарын 02 ны өдрийн А/200, 2018 оны 04 дүгээр сарын 24 ний өдрийн А/359, 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/781 дүгээр захирамжуудаар УБЗАА, НАЗХГ байгууллагуудад тус тус сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулах эрх шилжүүлж, шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажилласан. Нийт 19 багц ажаас 15 нь бүрэн хэрэгжиж дууссан. Үлдсэн 1 нь он дамжих, 3 нь гүйцэтгэгч шалгараагүй байна. Нийт ажлын явц 80%

 • Зам засварлах /СХД, 9 дүгээр хороо/:

“Эм Ар Ди Эс” ХХК-тай 33,591,490 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласанАжлын явц 100%.

 • Арцатын гудамжуудын замыг тэгшлэх ажил /ХУД, 4 дүгээр хороо/:

“Ди Ди Эм Эс глобал” ХХК-тай 49,733,135 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • Гэр хорооллын гудамж, зам талбайг засварлах, явган хүний зам тавих ажил /БЗД, 22 дугаар хороо/:
 • “Неон гэгээ” ХХК-тай 59,988,150 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%
 • Гэр хорооллын гудамжуудад шороо асгах, түрэх, тэгшлэх /СХД, 6, 7, 24 дүгээр хороо/ Багц 1:
 • “Төгс Үржих Зам” ХХК-тай 93,835,168 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.
  • 40, 37б байрны дундах хуучин асфальтан замыг өргөсгөх, явган хүний зам тавих, борооны ус зайлуулах хаялга хийх, 40 дүгээр байрнаас 37Б дүгээр байр орчмын шороон замыг асфальтан зам болгох /БЗД, 7 дугаар хороо/:

  НЗД-ын 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/03 дугаар захирамжийн  хавсралтаар батлагдсан. Холбогдох техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан УБ хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/63 тушаалаар батлагдсан үнэлгээний хороонд хүргүүлэн ажилласан. Гүйцэтгэгч шалгараагүй байна.

  • 2А хэсгийн байрны дундах замыг засаж, сайжруулах /БЗД, 10 дугаар хороо/:

  “Монгол туургатны зам” ХХК-тай 49,999,994 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • ·         Гэр хорооллын гудамж, зам талбайд шороо асгаж тэгшлэх, түрэх /БЗД, 10 дугаар хороо/:

  “Монгол туургатны зам” ХХК-тай 19,917,700 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • ·         Зэвсэгт хүчний 015 дугаар анги руу явах замын засвар /БЗД, 28 дугаар хороо/:

  “Нигүүлсэн зам” ХХК-тай 19,957,108 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

  ·         Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо Хайлааст, Сургуулийн гудамж, 14 дугаар хороо Хайлааст, Хандгайтын гудамж, 15 дугаар хороо Жаргалантын гудамжинд 6м өргөн автозамын чулуун зам барих ажил:

  “Нано Экологи” ХХК-тай 101,950,319 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • ·         10 СБД, 18 дугаар хороо, Хатуу хучилттай авто замын ажил:

  “Женерал роуд” ХХК-тай 105,012,398 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Зам засварын ажил он  дамжин хэрэгжихээр гэрээнд сунгалт хийгдсэн. Ажлын явц 5%

  ·               27 дугаар байрны урд талын 1-7 дугаар орцны урд замын өргөтгөл хийх ажил /СХД,16 дугаар хороо/:

  “Тэнгэрийн шугам” ХХК-тай 24,960,320 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • ·         34а байрны урд авто зогсоолыг хатуу хучилттай болгох /СХД, 17 дугаар хороо/:

  “Тэнгэрийн шугам” ХХК-тай 24,571,847 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • ·         22а байрны урд авто зогсоол хийх ажил /СХД, 29 дүгээр хороо/:

  “Тэнгэрийн шугам” ХХК-тай 24,857,039 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • ·         Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны зарим гудамжны уулзварыг асфальт, бетон хучилттай болгох ажил:

  “Эм Ар Ди Эс” ХХК-тай 32,825,643 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • ·         Зам хусаж, тэгшлэх ажил /СХД, 8 дугаар хороо/:

  “Эм Ар Ди Эс” ХХК-тай 17,814,968 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • ·         Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Цагдаагийн хэлтсийн баруун талд зам тавих /БЗД, 13 дугаар хороо/:

  “Цагаан зам” ХХК-тай 77,957,735 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%

 • ·         Цагдаагийн хэлтсийн баруун талын авто замаас урагш шороон зам засварлах /БЗД, 13 дугаар хороо/:

  “Цагаан зам” ХХК-тай 31,988,596 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Ажлын явц 100%.

 • ·         Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо,11 дүгээр байрны ар талын эвдэрсэн авто замыг шинэчлэх:

  НЗД-ын 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/781 дүгээр  захирамжийн  хавсралтаар батлагдсан. Гүйцэтгэгч шалгаараагүй байна.

  ·         Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо, 84 дүгээр сургуулийн зүүн талаар Алтан өргөө хотхон руу ордог замыг хатуу хучилттай болгох:

  НЗД-ын 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/781 дүгээр  захирамжийн  хавсралтаар батлагдсан. Гүйцэтгэгч шалгаараагүй байна.

  1. ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

  ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

  1. Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төсөл:

  Төслийн гүйцэтгэгч “Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп” корпораци төслийн зураг төсөв боловсруулах болон барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ. Төслийн нийт өртөг 30,26 сая ам.доллар. Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ээс 2019 оны 01 дүгээр 30-ны өдөр. Газар чөлөөлөлтийн ажил хийгдэж дууссан.

  Барилгын ажлын хүрээнд Туул гол дээр шинээр барих 250у/м гүүрийн барилга угсралтын ажил хийгдсэн 98.63%-тай, 52у/м Жаазан гүүр болон U сувгийн ажлын барилга угсралтын ажил хийгдсэн 99.83-тай, Богд уулын арын замыг Яармагийн замтай холбох 276 у/м гүүрийн ажил 98.83%-тай, 3.8км авто замын буталсан чулуун суурь болон суурь хучилтын ажил хийгдсэн 81.48%-тай өнгө хучилт хийгдээгүй, Яармагийн 255.4 у/м хуучин гүүрийн ажил 81.48%-тай дам нуруунаас дээш хийгдэх ажил дууссан бөгөөд тулгуур болон ригелийн засварын ажил хийгдээгүй, Гэрэлтүүлгийн ажил 158 ш гэрэлтүүлгийн шон хийгдэхээс 146ш хийгдсэн 91.46%-тай, ногоон байгууламжийн ажил хийгдээгүй тэмдэг тэмдэглэгээ тоноглолын ажил 28,90%-тай, цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ажил дууссан 100%-тай байна. Төслийн авто замын хөдөлгөөнийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-нд нээсэн. Нийт ажлын явц 89.04%

  2. Замын цагдаагийн ойролцоо гүүрэн гарц барих төслийг эхлүүлэх ажлын хүрээнд

  БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн 42.38 сая ам.долларын гэрээний үнийн дүнтэй төсөл 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Хятадын Экс-Им банкнаас төслийн урьдчилгаа төлбөр 12,714,000 ам.долларыг гүйцэтгэгч “Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп корпораци” компанид шилжүүлснээр нийт 28 сарын хугацаанд хэрэгжих төслийг эхлүүлсэн. Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016.11.30- 2019.09.30.

  2018 онд газар чөлөөлөлтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн.  Дунд гол дээр баригдах гүүр, цэвэр бохир, дулааны шугамын зураг төслийг хэсэгчлэн батлуулж, магадлалаар хянуулж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. 4 дүгээр сарын 15-нд эхний ээлжинд Хоум Плазагийн уулзвараас Нарны зам хүртэлх авто замын хөдөлгөөнийг, 6 дугаар сарын 15-наа Олимпын гудам, Юнескогийн гудамжаас Нарны зам хүртэл тус тус хэсэгчлэн хааж, дараах ажлыг гүйцэтгээд байна.

  • Үндсэн гүүр нь 477 у/м урт холбох авто замтайгаа 884 м урт бөгөөд 97 шон сууриас 87ш бетон цутгалт, нийт 40 багана тулгуураас 32ш бетон цутгалт, 38ш хуваарилах хавтанаас 31ш бетон цутгалт, 11ш хөндлөн дам нуруунаас 6ш бетон цутгалт, 5ш дам нуруу цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын 47.4%
  • А рамп /Нарны замаас үндсэн гүүр өгсөх хэсэг/ 438 у/м гүүрийн 22 шон сууриас 2ш бетон цутгалт, 2 баганын бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 3%
  • В рамп /Нарны замаас үндсэн гүүр өгсөх хэсэг/ 287 у/м гүүрийн 18 шон сууриас 18ш бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 5%
  • С рамп /Үндсэн гүүрнээс Нарны зам руу буух хэсэг/ 216 у/м гүүрийн 18 шон сууриас 14ш бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 5%
  • L туслах 66 у/м гүүр /Дунд гол дээрх/ -ийн 8 шон сууриас 8ш бетон цутгалт, 2 зах, 1 завсрын тулгуурын бетон цутгалт,  5ш дам нуруу бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 70%
  • Инженерийн шугам сүлжээ буюу цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээнии шилжүүлгийн ажил 90%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.
  • Өнөөдрийн байдлаар нийт барилгын ажлын явц 43%-тай хэрэгжиж байгаа бөгөөд ажлын гүйцэтгэлийн хувиар хийгдсэн ажлыг мөнгөн дүнгээр илэрхийлвэл 16 019 6400 ам. долларын ажил хийгдээд байна.
  • Ажлын явц 43%
 1. Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөрбетон гүүрийг шинээр барих ажил

ЗГ-н 2015 оны 309 тогтоолоор тухайн төслийн хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан Бээжин Юни-Констракшн Групп компанитай 2016 оны 07 дүгээр сарын 18-ны өдөр 21 409 630 ам.долларын өртөг бүхий барилгын ажлын гэрээг байгуулагдсан. Хэрэгжүүлэх хугацаа 22 сар.

Төслийн хүрээнд одоо байгаа Сонсголонгийн гүүртэй паралеллаар 2 эгнээ гүүр барьж өргөтгөн шинэчилэх ба Баянзүрхийн гүүрийн ойролцоо шинээр 4 эгнээ бүхий гүүрийн барилга угсралтын ажил хийгдэнэ.

Баянзүрхийн шинэ гүүрийн зураг төслийг зөвлөх үйлчилгээний “ЭмСиПиСи жи ар”ХХК, Сонсголонгийн гүүрийн зураг төслийг зөвлөх үйлчилгээний “ГБЭТ”ХХК боловсруулсан болно.

Төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээг зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу 2017 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Хятадын “Гуанжоу ванан констракшн супервишн” ХХК, туслан гүйцэтгэгчээр “Даваа зам” ХХК гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Баянзүрхийн гүүрийн байршил өөрчлөгдсөнөөс гүүрийн зурваст орсон мод бургасыг өвлийн улиралд зайлуулах ажлын хүрээнд 3 байгууллагаас үнийн санал авсан. Улмаар Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 сарын 02-ны А/194 тоот хөрөнгө гаргах тухай захирамжийн дагуу НАЗХГ-ын даргын 2018 оны 03 сарын 05-ны А/12 тоот ажлын хэсэг байгуулах тухай тушаал гарч “Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ” –тай  гэрээ байгуулж ажлыг бүрэн хийж дуусгасан.

БНХАУ-ын Экс-Им банк Сангийн яам хооронд байгуулсан тусгайлсан зээлийн гэрээний  дагуу  гүйцэтгэгч компанид урьдчилгаа төлбөр орсноор 2018 оны 04 сарын 11-ээс ажил эхлүүлэх мэдэгдэл өгч, барилгын ажлын эхлүүлээд байна. Нийт ажлын явц 62%

 • Баянзүрхийн гүүр:

Ерөнхий гүйцэтгэгч “Бээжин Юни Констракшн Групп Монголиа”ХХК-ий барилгын ажлын талбай болон кемпийн газрын асуудлыг шийдвэрлэж одоогоор ажилчдын түр байр, цайны газрын барилгыг барьсан. Цахилгааны эх үүсвэрийг шийдэж өгсөн. Гүүрийн хийцүүдийн хэв хашмалуудыг зургийн дагуу төмөр хийцийн үйлдвэрт захиалгаар хийлгэж барилгын ажлын талбай дээр татсан. БУА эхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээг 2018 оны 5–р сарын 21–ний олгосон бөгөөд барилгын ажлын хүрээнд Шон суурь – нийт 60 ширхэг, үүнээс 53 ширхэгийг цутгаж дууссан; Хувиарлах хавтан – нийт 14 ширхэг, үүнээс 9 ширхэгийг цутгаж дууссан; Тулгуур (захын тулгуурын их бие) – нийт 18 ширхэг, үүнээс 11 ширхэгийг цутгаж дууссан; Насадка – нийт 2 ширхэг, үүнээс 1 ширхэгийг цутгаж дууссан; Хайрцган дам нуруу (газар дээр нь цутгах) – нийт 279.68 метр, үүнээс 159.84 метрийг бүрэн цутгаж дууссан; Ажлын явц 62.7%

 • Сонсголонгийн 289,4 у/м гүүр:

Бэлтгэл ажлын Туслан гүйцэтгэгч “Ган гүүр” ХХК-ий барилгын ажлын талбай болон кемпийн газрын асуудлыг шийдвэрлэж одоогоор ажилчдын түр байр, цайны газрын барилгыг барьсан. Цахилгааны эх үүсвэрийг шийдэж өгсөн. Гүүрийн хийцүүдийн хэв хашмалуудыг зургийн дагуу төмөр хийцийн үйлдвэрт захиалгаар хийлгэж барилгын ажлын талбай дээр татсан. Барилгын ажлын хүрээнд Завсрын тулгуурын худган суурь – нийт 12 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Захын тулгуурын худган суурь – нийт 2 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Хувиарлах хавтан – нийт 12 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан;Тулгуур (захын тулгуурын их бие) – нийт 14 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан;Ригель (насадка) – нийт 14 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Т хэлбэрийн дам нуруу – нийт 65 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Дугуй цохигч – нийт 580 ширхэг, 354 ширхэгийг цутгасан; 12 – р сард дам нуруу угсралтын ажил гүйцэтгэнэ; Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулж тус төлөвлөгөөний дагуу БУА хийж гүйцэтгэж байгаа; Ажлын явц 61%

 1. Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртлэх 20,9 км замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил:
 • Засгийн газрын 2015 оны 458 тогтоолоор төслийн ажлыг зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу төслийн гүйцэтгэгч “Синохайдро корпораци лимитед” компанитай 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр барилгын ажлын гэрээ, 2017 оны 4 сарын 17-ны өдөр “Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн” ХХК-тай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан. Төслийн нийт өртөг 38,2 сая ам.доллар. Хэрэгжүүлэх хугацаа 24 сар.
 • Авто замын трасст өөрчлөлт оруулснаар нөлөөлөлд өртсөн 219 иргэн, ААН, байгууллагын эзэмшил, өмчлөлийн нэгж талбарыг 82 болгон багасгаж, 57807 м² талбай нөлөөллөөс хасагдаж, нийт газар чөлөөлөлтийн ажлыг 137 нэгж талбараар буюу 45%-иар багасгасан. Анх тооцоолсон нөхөн олговрын зардлыг 7,527,051,129.00 төгрөгөөс эрс бууруулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/651, А/675, А/691 дугаар захирамжуудаар нийт 1,181,885,456.00 төгрөг олгож, НГА-аас 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр төслийн газар чөлөөлөлтийн ажлыг 100% хэрэгжүүлж дууссан.
 • НЗД-ын 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/617 захирамжаар 3 байршилд авто замын барилгын ажилд ашиглах карьерын зөвшөөрөл олгосон.
 • Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолоор төслийн Монголын талын хариуцах зардал 15%-ийг 5% болгон өөрчлөн баталсан.
 • Төслийн газар чөлөөлөлтийн ажил дууссан талаарх Нийслэлийн Газрын албаны албан бичиг, газар чөлөөлөлтийн ажлын тайлан болон авто замын байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, тэдгээрийн орчуулгыг Сангийн яаманд хүргүүлээд байна. Төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг боловсруулж, БОАЖЯ-нд хүргүүлээд байна.
 • 2018 онд трасст орсон мод бургас зайлуулах, нөхөн олговрын зардал шийдвэрлэсэн.
 • БНХАУ-ын Экс-Им банк Сангийн яам хооронд тусгайлсан зээлийн гэрээ байгуулагдаагүй, урьдчилгаа төлбөр шилжүүлсэн тохиолдолд ажил эхлүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангаад байна.
 1. iy. Байгууллагын үйл ажиллагааны

ил тод байдал

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын албан ёсны цахим хуудас /www.road.ub.gov.mn/, олон нийтийн сүлжээнд “Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар” фейсбүүк хуудас /https://www.facebook.com/niisleliinzam/, “Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар” твиттер хуудас /https://twitter.com/niislelzam/ байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, бодлого, удирдлагуудын шийдвэр, хийж буй ажлын талаарх  мэдээ, мэдээллийг тогтмол шинэчлэн олон нийтэд үнэн бодитоор, шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулан, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг ханган ажиллалаа.

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын албан ёсны цахим хуудаст /WWW.ROAD.UB.GOV.MN/ үндсэн үйл ажиллагааны талаар фото зураг бүхий 168 мэдээ мэдээлэл, 11 видео мэдээ бүхий үйл ажиллагааны танилцуулга, ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд:

-Хүний нөөц,

-Газрын даргын тушаалууд,

-Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр,

– Өргөдөл, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн байдал,

-Худалдан авах ажиллагааны

-Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт,

-Ажлын байрны сул орон тооны зар мэдээ, мэдээллүүдийг шинэчлэн оруулсан.

Мөн тус газраас иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээний жагсаалт, лабораторийн шинжилгээний үнийн жагсаалт,  авто зам, ногоон байгууламжийг сэтэлж, сүвлэж инженерийн шугам сүлжээ, орц гарц гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт, НАЗХГ-тай гэрээ байгуулан төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагаа явуулж байгаа байршлууд, газрын дарга иргэд, аж ахуйн нэгжтэй уулзах уулзалтын хуваарийг шинэчлэн байршууллаа.

Хууль эрх зүй буланд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсад мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм журам, УИХ, Засгийн газар, НИТХ-ын тогтоолууд, нийслэлийн Засаг даргын Захирамжууд

Хөрөнгө оруулалт, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж, http://shilendans.gov.mn цэсэд Хөрөнгийн зардал, Төсвийн гүйцэтгэл,  Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийн тайлан, Аудитийн тайлангуудыг цаг тухай бүрт нь оруулсан.

Өнөөдрийн байдлаар байгууллагын фейсбүүк пейж хуудас 8339 лайк, 8359 дагагч,  твиттер хуудас 2038 дагагчтай байна.

Зам засвар болон зам барилгын ажилтай холбоотой хаагдаж байгаа замын мэдээллийг хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээгээр цаг тухай бүрт түгээлт хийж ажилласан.

Байгууллагын үйл ажиллагаа, зам барилгын ажлын явцын фото мэдээллийг Нийслэлийн ulaanbaatar.mn сайт, мөн Нийслэл мэдээ фэйсбүүк хуудсын админд өгч, цаг тухайд нь нийтлүүлж ажиллалаа.

 1. 2. Зам барилгын ажлын явц, байнгын ашиглалтад хүлээж авах үйл ажиллагааг газар дээр нь танилцуулахад хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг өргөнөөр оролцуулах, 13 ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.
 2. Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой хэвлэл мэдээллээр болон олон нийтийн сүлжээнд цацагдаж буй мэдээ, мэдээлэлд arslan.mn-тэй хамтран мониторинг хийн архивлаж, буруу ташаа гарсан 3 мэдээлэлд албан ёсны тайлбар хийх зэргээр хяналт тавин ажилласан.
 3. Зам барилгын ажил болон түүнтэй холбоотой зам хаах болон хөдөлгөөний зохицуулалтын талаарх мэдээлэл, байгууллагаас зохион байгуулж буй зарим арга хэмжээний талаар 3 удаа хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж ажиллалаа.
 4. 5. Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр телевизийн нэвтрүүлэг болон сонин, сэтгүүлийн ярилцлагад холбогдох албан тушаалтнуудыг оролцуулах 3 удаагийн ажлыг зохион байгуулан ажилласан.

6.UB legal.mn  сайтад 2017 оны А-42, Б-96, 2018 оны А-76, Б-85  тушаалуудыг оруулж, нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж байна.

 1. V. БУСАД

Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: Төсвийн Ерөнхийлэн захирагч Төсвийн шууд захирагчтай байгуулах 2018 оны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд боловсруулан, НЗДТГазраас санал авч,  ТШЗ-ийн үр дүнгийн гэрээнд нийт арга хэмжээ 22, тусгай арга хэмжээ 14, нийт 36 арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйчилгээний албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж, Төсвийн шууд Захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай байгуулах үр дүнгийн гурвалсан гэрээ давхардсан тоогоор 59 ТЖАХ, 57 ТҮ-ний албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд тус газрын 6 хэлтэс, нэгж нийт 106 ажилтан, албан хаагчидтай үйл ажиллагаагаа явууллаа. НЗД-ын 2018 оны “Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” А/450 дугаар захирамжаар байгууллагын орон тооны хязгаарыг 106 байсныг 9 орон тоогоор нэмэгдүүлэн 114 болгож батлуулсан ба Шалган бүртгэх товчоодын үйл ажиллагааг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор орон тоог 9-өөр нэмж, 38 болгосон. Үүний дагуу газрын даргын 2018 оны “Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” А/32 дугаар тушаалаар орон тооны өөрчлөлтийг баталсан.

Тайлант хугацаанд байгууллагын үйл ажилагааны чиглэлээр “А” тушаал 76, хүний нөөцийн чиглэлээр “Б” тушаал 86  баталж хэрэгжүүлсэн.

2018 онд тус газрын 9 сул орон тоог нөхөх ажлын зохион байгуулсан: Үүнд:                – МШТСЛабораторийн материалын  мэргэжилтний 1 сул орон тооны захиалгыг 2018 оны 01 сарын 03-ны өдрийн 1/18 дугаар албан бичгээр Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлснээр 04 сард ТАМШалгалтад зохион байгуулагдаж, Ч.Болорчулууныг томилсон.

2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 1/3332 албан тоотоор тус газрын 3 сул орон тоо /авто замын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, олон нийттэй харилцах асуудал харилцсан мэргэжилтэн, геодезийн мэргэжилтэн/-ны захиалгыг Салбар зөвлөлд хүргүүлж, 11 сард ТАМШ зохион байгуулагдсан. Өнөөгийн байдлаар 2 ажлын байранд иргэн тэнцсэн ба олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байранд нэр дэвшсэн Г.Ану-Дарийг томилоод байна.

Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд байгаа иргэнээс 5 ирэгнийг нэр дэвшүүлэн томилсон. Үүнд:

– Б.Оргилболдыг ЗСХ-ийн дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнээр

– Б.Ертисыг БЗХ-ийн усны барилга байгууламжийн мэргэжилтэнээр

– Т.Чингисийг БЗХ-ийн шугам сүлжээний мэргэжилтэнээр

– Э.Бат-Эрдэнийг Лабораторийн материалын мэргэжилтэнээр

– Э.Лхамсүрэнг жирэмсний амралттай Т.Эрдэнэчимэгийн оронд тус тус нэр дэвшүүлэн томилсон.

– Мөн Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргын албан тушаалд тухайн байгууллагад ажиллаж байсан төрийн жинхэнэ албан хаагч Р.Батцолмонг дүгнэлт гаргуулахаар Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд хандан, нэр дэвшүүлэн тухай албан тушаалд томилсон.

 • 7 албан хаагчийг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
 • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн А/45 дугаар тушаалаар Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Эрдэнэсайханаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдхүүнтэй “Байгуулллагын хэмжээнд ажлын байрны дүн шинжилгээ хийх” ажлын хэсгийг байгуулан ажиллалаа. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн “Төрийн байгууллагад ажлын байрны шинжилгээ хийх удирдамж”-ийн хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулалт хийх, тайлагнах гэсэн дарааллаар зохион байгуулсан бөгөөд нийт 51 ажлын байрны тодорхойлолтын мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээг хийсэн.
 • Нийт 105 төрийн албан хаагчийн албан тушаалын үндсэн цалин, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, ур чадварын нэмэгдлийг шинээр болон шинэчлэн тогтоон олгох, ээлжийн амралтын хуваарь, орлон ажиллах хуваарь болон МУ-ын ЗГ-ын 2018 оны “Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” 264 дүгээр тогтоолын дагуу нийт 106 албан хаагчдын цалин шиэнчлэн олгох зэрэг тушаалуудыг боловсруулан, батлуулж хэрэгжүүлэн ажилласан.
 • АТГазраас 2018 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 03/3486 тоотоор байгууллагын хэмжээнд мөрдөх Ёс зүйн дүрэмд ирүүлсэн саналыг тусган, газрын даргын 2018 оны А/27 дугаар тушаалаар Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн баталж, мөрдөн зөрчилгүй ажиллаж байна.
 • ТАХ-ийн бүрэлдхүүн хөдөлгөөний тайлан шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан нийслэлээс зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж, 2017онд ажиллаж байгаа, шинээр томилогдсон, чөлөөлөгдсөн 104 ажилтан албан хаагчдын үндсэн болон нэмэгдэл цалин хөлс урамшуулал болон бусад мэдээллийг шинээр оруулж, хугацаанд нь ТАЗ-ийн нэгдсэн цахим санд болон цаасаар НЗДТГазарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 1/51 дүгээр тоотоор хүргүүлсэн.
 • Удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс гаргасан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 • Монгол Улсын Сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны Зөвлөлийн даргын 2018 оны 265l72 хамтарсан тушаалын дагуу Төрийн албаны тухай lшинэчилсэн найруулгаl хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээнд байгууллага, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын бэлтгэлийг ханган, шалгалтад хамрагдсан.

2018 онд байгууллагаас Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн байдал, төрийн албан хаагчийг чадавхижуулах, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг ЗГ-ын 89 дүгээр тогтоолын 10 дугаар хавсралтын дагуу гарган, 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 1/41 дүгээр албан тоотоор НЗДТГазарт хүргүүлсэн.

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, холбогдох эрх зүйн актыг мөрдөн ажиллах талаар:

2017 оны ХАСХОМ гаргах 16 албан тушаалтнуудын нэрсийг НЗДТГазарт хүргүүлэн, МУ-ын УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсралтын “В”-д заасан “Баталгааны маягт”-ын дагуу 2017 оны 01 дугаар сарын 13-ны өдөр ЭБАТ-ны “Нууцын баталгаа”-г шинэчлэн  гаргасан.

2017 оны ХАСХОМ гаргах нийт 16 албан тушаалтны ХАСХОМ-ыг хянах, бүртгэх, баталгаажуулах ажлыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн дотор зохион байгуулж, ХАСХОМ-1, ХАСХОМ-2 тайланг НЗДТГазарт хугацаанд нь хүргүүлсэн.

2017 оны ХАСХОМ-ийн бүртгэлийг АТГ-ын ХАСХОМ-ын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэл хөтлөн ажилласан. Мөн хэлтсийн дарга Ж.Даваасүрэнгийн  ХАСХОМ-2017+-ийг 30 хоногийн дотор хүлээн авч, хянан, баталгаажуулж, ХАСХОМ-ын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн. 18 нийтийн албан тушаалтны ХАСХОМ мэдүүлгийг цахим хуудсанд бүртгэсэн.

Тайлант хугацаанд газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан 14 үнэлгээний хорооны 70 албан тушаалтны “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг хугацаанд нь гаргуулан авч, АТГ-ын нэгдсэн цахим санд бүртгэн, цаасаар хүлээн аваад байна.

2017 оны 01 дүгээр сарын 12, 12 сарын 12-ны өдрүүдэд Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан сургалтад тус тус хамрагдан, байгууллагын ТЗ-6 ангилалаас дээш ХАСХОМ мэдүүлэгч нарт сургалт явуулж, мэдээллээр ханган ажилласан. Мөн АТГ-аас мэдүүлэгч гаргагч нарт зориулсан гарын авлага 18 ш авч, мэдүүлэг гаргагч нарт тараан, ХАСХОМ-той холбоотой 6 төрлийн сурталчилгааны хуудас/плакат/-ыг байгууллагынхаа 5, 7 давхарт байршуулан сурталчилан ажиллаж байна. УИХ-ын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр”-ийг байгууллагын мэдээллийн самбарт тавьж, сурталчилж ажиллаж байна.

ХАСХОМ-той холбоотой материалуудыг журмын дагуу лацтай, нууцлалтай сейфэнд хадгалж ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/237 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн хэмжээнд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний хүрээнд газрын даргын 2018 оны А/10 дугаар тушаалаар “Байгууллагын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах” тушаал гарган, хэрэгжүүлэн ажиллаж, жилийн эцсийн тайланг НЗДТГазарт албан тоотоор хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

2018 онд байгууллагын орлогч дарга нар, хэлтэс, нэгжийн дарга нар Ёс зүйн мэдэгдэл гарган, хяналт тавин ажиллаж байна.  Байгууллагын албан хаагчдын Ёс зүйн дүрмийг АТГазраар хянуулан, газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн “Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах” А/27 дугаар тушаалаар баталж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд ёс зүйн зөрчилгүй ажиллаж байна.

Газрын даргын 2018 оны А/09 дүгээр тушаалаар 2018 оны Хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжүүлж ажилласан.

Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр:

Тайлант хугацаанд төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, чадавхижуулах сургалтад 620000 төгрөгийг зарцуулсан. Үүнд:

 1. Орлогч дарга Г.Баттогтох, хэлтсийн дарга Э.Эрдэнэсайхан, ахлах мэргэжилтэн Б.Энхмандах, мэргэжилтэн О.Энхбаатар нарыг А-3 сургалтад, ахлах ня-бо П.Ариунааг мэргэшсэн ня-бо эрх сунгах сургалтад тус тус хамруулсан.

Ажлын байран дээрх 31 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор нийт 125 албан хаагчийг хамруулсан. Үүнд:

Удирдлагын Академийн Төрийн захиргааны менежментийн гарагийн сургалтад М.Ганбаатар, Д.Төрбилэг суралцан төгссөн ба Б.Саулегүл, Э.Энхчулуун нарыг дэмжин, 7 хоногт ажлын 1 өдрийн чөлөө олгон хамруулж байна.

 • 2018 оны 10 сарын 03-ны өдөр Дэлхийн банкны төслөөс зохион байгуулсан “Авто замд инженерийн талаас ямар арга хэмжээ авсанаар авто замын аюулгүй байдалыг хангах вэ?” сэдэвт сургалтад 20 ИТА хамрагдсан
 • ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ батлагдсантай холбогдуулан 2018 оны 11 сарын 05-ны өдөр байгууллагын 45 албан хаагчдад УА-ийн багш Хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор А.Алтанзулыг урьж, сургалтыг зохион байгуулсан. Авилгатай тэмцэх газраас ажилтан албан хаагчдад зориулсан 3 удаагийн сургалтад 10 ахлах мэргэжилтэн, ЭБАТ зориулсан болон Ёс зүйн сургалтад ахлах, ХНМ П.Оюунчимэг тус тус хамрагдсан.

Ажиллагсдын ажиллах нөхцөлийг хангах чиглэлээр:

Нийт 50,0 сая төгрөгийг зарцуулсан. Үүнд:

– Сандал, ширээ -1,8 сая төг

– Бичиг хэргийн зардалд-11,7 сая төг

– Шатахууны зардалд-24,7 сая төг

– Шуудан холбоо, интернетийн зардалд- 6,3 сая төг

– Нормын хувцасны зардалд-3,5 сая төг

– Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэлд/сүү болон бусад/- 2,0 сая төг

Шалган бүртгэх товчооны ажиллах нөхцлийг сайжруулах, орчны цэвэрлэгээ, тохижилтод зориулан нийт 488000 төгрөгийн хувин, шүүр, цас арилгах хэрэгсэл, шуудай зэргээр хангасан. Мөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвд Шалган бүртгэх товчоодын хөдөлмөрийн нөхцлийг үнэлэх ажлыг зохион байгуулахаар хандан, 332000 төгрөгийн ажлын гэрээ хийж ажиллаж, дүгнэлт 2018 оны 10 дугаар сард албан бичгээр ирсэн.

Мөн байгууллагын инженер техникийн 71 ажилтан, албан хаагчдыг ажлын хантаазаар хангасан. Материал шинжилгээ, туршилт судалгааны лабораторийн 14 ажилтан, албан хаагчдад хортой нөхцлийн нэмэгдэл сүүг “Сүү” ХХК-тай гэрээ хийн 5 сараас эхлэн олгосон.

Ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр:

– Ажилтан албан хаагчдад хоолны зардалд 122 440 000 төг, унааны мөнгөнд 24 267 000 төгрөгийг дотоод журмын дагуу олгож байна .

– Байгууллагын дотоод журмын дагуу 23 ахмад настнуудыг Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд 1863000 төгрөг, Ахмадын баярыг тохиолдуулан 24 ахмадад 2160 000 төгрөг, нийт 4 023 000 төгрөгийн хүндэтгэл үзүүлсэн.

– Тэтгэвэрт гарсан 1 албан хаагчид 5,6 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж

– Газрын даргын тушаалаар 12 ажилтан болон тэдний гэр бүлд нь нийт 20,5 сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, тэтгэмжийг олгосон.

– Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан газрын ажилтан, албан хаагчдын нийт 160 хүүхдэд баяр хүргэн, 4800000 төгрөгийн бэлэг гардуулах, ажлыг зохион байгуулсан.Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан 120 өрхөд  3600000 төгрөгийн бэлэг гардууллаа.

Шагнал урамшуулал:

Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны түүхт 379 жилийн ойгоор нийслэл хотын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж бүтээн байгуулалт хийсэн байгууллагуудыг шалгаруулдаг “Гаруда 2018” ёслол хүндэтгэлийн ажиллагааны үеэр тусгай байрт Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар хийгдэж буй “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах” төсөл шалгарлаа.

Мөн Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жилийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтын биелэлт, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, харьяа газруудын үйл ажиллагааны үр дүнг дүгнэх ёслолын арга хэмжээний үеэр Авто замын хөгжлийн газар “Хангарьд”-ийн эзнээр шалгарч Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболдоос шагнал гардан авсан.

Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, Авто замын салбарын 89 жил, Нийслэлийн 379 жилийн ойг тохиолдуулан ажлын амжилтаараа хамт олноо хошуучилан ажилласан 94 ажилтан, албан хаагчийг шагналд тодорхойлж, холбогдох газруудад хүргүүлснээс 47 албан хаагч шагнагдлаа. Үүнд:Төрийн дээд одон медалиар:

Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонгоор хяналтын мэргэжилтэн Ч.Батсайхан,

“Алтан гадас” одонгоор  Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн П.Оюунчимэг,

“Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар Ашиглалтын мэргэжилтэн Б.Марина, лабораторийн эрхлэгч Л.Мэндбаяр, дотоод хяналтын мэргэжилтэн Ө.Төрбат нар

 1. ЗТХЯамны шагналаар: “Жуух бичиг”-ээр:
 2. Я.Өнөртүвшин-гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн
 3. Б.Лхаасүрэн-ахлах мэргэжилтэн
 4. Б.Ганбат- ашиглалтын мэргэжилтэн,
 5. Г.Батсүх-зохион байгуулагч
 6. Ц.Эрдэнэтуяа- зохион байгуулагч

“Тээврийн тэргүүний ажилтан”-аар ахмад настан С.Бямбажав

 1. НИТХ-ын шагналаар: А. “Хүндэт тэмдэг”-ээр:
 2. С.Даш-Ахмад настан
 3. Баатарцогтын Индра-Орлогч дарга
 4. Санжмятавын Түмэндэмбэрэл-Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
 5. Дашбалын Ганбат- Авто замын хяналтын мэргэжилтэн

Б. “Хүндэт өргөмжлөл”-өөо:

 1. М.Ганбаатар- Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
 2. Баянжаргалын Ганбат-Ашиглалтын мэргэжилтэн
 3. Ц.Эрдэнэтуяа-зохион байгуулагч

В. “Хүндэт үнэмлэх”-ээр:

 1. Д.Заансүх-Ахлах мэргэжилтэн
 2. Д.Дашдаваа-шугам сүлжээний мэргэжилтэн
 3. Ч.Бат-Очир-Ня-бо
 4. М.Ичинхорлоо-төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
 5. Т.Батбилэг-шугам сүлжээний мэргэжилтэн
 6. Нийслэлийн Засаг даргын шагналаар: А.”Хүндэт тэмдэг”-ээр: Б.Зөвцэцэг -ахмад настан,

Б.”Нийслэлийн тэргүүний ажилтан”-аар:

 1. Р.Батцолмон-Хэлтсийн дарга
 2. Ч.Бат-Очир-Ня-бо

В. Жуух бичиг-ээр

 1. Б.Энхмандах-Ахлах мэргэжилтэн
 2. Б.Саулегүл-Ахмах мэргэжилтэн
 3. Ж.Энхсайхан-Нярав
 4. Ж.Эрдэнэ-Очир-хяналтын мэргэжилтэн
 5. Л.Баярцэцэг-ня-бо
 6. Г.Хасбаатар-төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Д.Ганбат-хяналтын мэргэжилтэн
 8. Б.Анхбаяр-ахлах мэргэжилтэн
 9. Т.Батбилэг- шугам сүлжээний мэргэжилтэн
 10. Б.Мөнхжаргал- зохион байгуулагч
 11. Чингэлтэй дүүргийн шагналаар:

А.Хүндэт тэмдэгээрЭ.Лхамсүрэн-Ашиглалтын мэргэжилтэн

Б. Хүндэт өргөмжлөлөөр-Б.Зулчимэг-Материалын мэргэжилтэн

-Т.Чингэс- Шугам сүлжээний мэргэжилтэн

В. “Баярын бичиг”-ээр –Б.Оргилболд-мэргэжилтэн

 1. Баянгол дүүргийн “Жуух бичиг”-ээр: Н.Энхтуяа-авто замын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
 2. Баянзүрх дүүргийн Өргөмжлөлөөр: -С.Түмэндэмбэрэл-авто замын хяналтын мэргэжилтэн
 • Б.Ертис-Усны барилга байгууламжийн мэргэжилтэн

“Баярын бичиг”-ээр:

 • Т.Лхамсүрэн-Лабораторийн туслах ажилтан
 • Г.Гэрэлцэцэг-Бичиг хэргийн ажилтан
 1. Монголын Залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу” цол тэмдгээр:
 2. Болдын Анхбаяр- ахлах мэргэжилтэн
 3. Нямын Энхтуяа- авто замын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
 4. Жаргалсайханы Золбаяр-Мэдээллийн сан, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн

Г.Бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл:

Тайлант хугацаанд 189 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 189 гүйцэтгэгчтэй нийт 73,193,487,580.0 төгрөгийн гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллаж байна. Нийт 10 төсөл арга хэмжээ улсын төсвийн хөрөнгөөр, 7 төсөл арга хэмжээ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр, 132 арга хэмжээ Нийслэлийн замын сангийн  хөрөнгөөр, 16 төсөл арга хэмжээ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр, 5 төсөл арга хэмжээ Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр, 3 төсөл арга хэмжээ Гадаадын зээл тусламжаар, 16 төсөл арга хэмжээ он дамжин тус тус хэрэгжиж байна. 164 төсөл арга хэмжээний бүрэн хэрэгжүүлж байнгын ашиглалтанд оруулсан, 24 төсөл арга хэмжээ он дамжин хэрэгжихээр болж ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа сунгасан, 1 төсөл арга хэмжээ нь 2017 онд бүрэн хэрэгжиж,  2018 онд санхүүжилт хийгдэх /НЗД-ын 2018 оны А/91 дүгээр захирамж “СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн албаны өмнө зогсоолын орц гарц зам/-ээр байна. Нийт ажлын явц 91%.

Дээрх ажлуудын хүрээнд худалдан авалтын явцыг НЗДТГ-ын ХШҮХэлтэст болон НХААГ-т  сар бүрийн 01-ний өдрийн дотор тайлагнан  ажиллалаа.

Нийт ажлыг нээлттэй, ил тод сонгон шалгаруулж төрийн худалдан авалтын цахим систем болох www.tender.gov.mn сайтад байршуулан явцын бүх тайлан мэдээг оруулсан. Сангийн яам болон Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас зохион байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны зөвлөх хурлаас НАЗХГ-ын худалдан авалтын зохион байгуулалт хангалттай гэсэн дүн гарсан байна.

Мөн www.shilendans.gov.mn, байгууллагын www.road.ub.gov.mn сайтад мэдээллүүдийг тухай бүр оруулсан болно.

  Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд:

Захирамжлалын баримт бичгийн гүйцэтгэлийн L-Monitoring программд жилийн эцсийн байдлаар нийт 83 шийдвэрийн 211 заалтын биелэлтийг Газрын даргын дэргэдэх удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, албан бичгээр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн хугацаанд нь цахим програмд тайлагнаж ажилласан. Үүнд:

 1. Монгол Улсын хууль- 1 /2 заалт/,
 2. Улсын Их Хурлын тогтоол- 2 /3 заалт/,
 3. Ерөнхийлөгчийн зарлиг- 1 /4 заалт/,
 4. Ерөнхий сайдын захирамж -1 /1 заалт/,
 5. Засгийн газрын албан даалгавар -1 /11 заалт/,
 6. Засгийн газрын тогтоол -11/67 заалт/,
 7. Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл- 4 /5 заалт/,
 8. Засгийн газрын албан даалгавар- 3 /24 заалт/,
 9. Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаал- 1 /13 заалт/,
 10. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол- 4 /24 заалт/,
 11. Нийслэлийн Засаг даргын захирамж- 40 /40 заалт/,
 12. Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар -14 /17 заалт/ байна.

Байгууллагын бодлогын баримт бичигт 2018 онд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын нийт 7 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хэлэлцсэн тухай Газрын даргын дэргэдэх удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/521, 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1/1556, 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/3437, 2018 оны 12 сарын 21-ний 1/4125 дугаартай албан бичгээр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т тус тус хүргүүлсэн.

Дотоод  хяналтын  чиглэлээр:

Мөн байгууллагын дотоод хяналт, шалгалт хийх ажлын хүрээнд Газрын даргын 2018 оны 05 сарын 04 ний А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг Материал шинжилгээ, туршилт судалгааны лаборатори, Шалган бүртгэх товчоодын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, ажиллалаа.

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол үйлчилгээ эрхэлж байгаа, иргэн,    аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудын талаар Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт хандан зөвшөөрөлгүй төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоох 2018 оны 03 сарын 16-ны өдрийн 1/392,  2018 оны 06 сарын 19-ны өдрийн 1/1525 тоот албан бичиг хүргүүлэн ажиллаа. Бага тойрууд төлбөртэй зогсоол нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нийт 11 байршлыг  судлан төлбөртэй зогсоолын тоог нэмэгдүүлэн ажиллаа. Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газартай 2016 онд 8, 2017 онд 26, 2018 оны IV улирлын байдлаар 45 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь ил зогсоол ажиллуулах гэрээ байгуулж төлбөртэй зогсоолоос нийт 250.0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 357.4 сая төгрөг Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж ажилласан ба 107.4 сая төгрөгийг төлөвлөгөөнөөс давуулан биелүүлсэн. Байгууллагын албан ёсны цахим хаяг www.road.ub.gov.mn, авто замын мэдээллийн сан, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын дундын мэдээллийн санд нийт 45 төлбөртэй зогсоолын байршлын мэдээллийг оруулан иргэд, олон нийтийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Жилийн эцсийн байдлаар 6 дүүргийн хэмжээнд 4 байршилд 4 иргэн, 41 аж ахуйн нэгж, байгууллагатай нийт 1149 тээврийн хэрэгслийн багтаамжтай төлбөртэй зогсоолын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:

БГД-т 10 байршилд нийт 324 автомашины зогсоол

ЧД-т 13 байршилд нийт 373 автомашины зогсоол

СХД-т 8 байршилд нийт 204 автомашины зогсоол

СБД-т 11 байршилд нийт 194 автомашины зогсоол

ХУД-т 2 байршилд нийт 28 автомашины зогсоол

БЗД-т 1 байршилд нийт 26 автомашины зогсоол

Мөн Чингэлтэй дүүрэгт 11, Сүхбаатар дүүрэгт, 19 Хан-Уул дүүрэг Сонгинохайрхан дүүрэгт 6, Баянзүрх дүүрэг 10 нийт 46-н зогсоолын зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудын байршлыг Нийслэлийн Газрын албанд хүргүүллээ.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.2, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/190 дүгээр тушаалаар баталсан “Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах журам”, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 33/35 дугаар тогтоол тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/601 захирамж, зэрэг удирдамжийн баримт бичгийг удирдлага болгон тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлж, түр саатуулах хашаатай /байр/ 15 компанийн үйл ажиллагаанд шалгалт явуулсанаас “Юу Эн Пи Эм Жи Эл” ХХК ТС-1, “Их тээвэр” ХХК ТС-4, “Бодь транс” ХХК ТС-8, “Баян Хаяабуса” ХХК ТС-11, ”Дабль Эйт” ХХК ТС-12, “Би Икс Юу Ти” ХХК ТС-5, “Бат Зэв” ХХК ТС-2, ”Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв”, “Успех” ХХК ТС-5,  нийт 9 компаниудын тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх гэрээг сунгахаар шийдвэрлэв, “Авто гранд мастер” ХХК ТС-6, “Энэргэтикланд” ХХК ТС-13, “Сүлд транс” ХХК ТС-9, “Тэнгэрлэг Наяд” ХХК ТС-14, “Сидней констракшн Монголиа” ХХК ТС-10, “Авто хүч” ХХК ТС-3, нийт 6 компаниудын тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх гэрээг сунгахгүй цуцлахаар шийдвэрлэсэн болно.

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:

ЧД-н Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд: Бэрх зараа ХХК нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт холбогдох 1.555.065.771.99 төгрөг нэхэмжилсэн  иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож байна. /нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч шижээч томилуулхаар хүсэлт гаргасаны дагуу хэрэг түтгэлзсэн байгаа/

Мөн Усны Эрчим ХХК-ний нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт холбогдох иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож байна. /Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрч УДШ гомдол гаргасан хурлын зар товлогдоогүй байна./

“Ялгуулсан” ХХК нь Нийслэлийн засаг даргаас 976.394.212  /Есөн зуун далан зургаан сая гурван зуун ерэн дөрвөн мянга хоёр зуун арван хоёр/ төгрөг гаргуулах шаардлага бүхий нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэгт Нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож нэхэжмлэлийн шаардлагагыг хэрэгсэхгүй болгосон ЧД-н Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан.

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд: К.Оюунбат,     И.Хандмаа, Б.Гэрэлмаа нарын гаргасан нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн засаг даргад холбогдох захиргааны хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөлөгчөөр оролцож байна.

Универсал политехник коллеж-ийн  нэхэмжлэлтэй  Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт холбогдох захиргааны хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөлөгчөөр оролцон нэхэмжлэгч Универсал политехник нэхэмжлэлээсээ татгалзаж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон шүүгчийн захирамж гарсан.

Монгол үндэсний их сургуулийн нэхэмжлэлтэй  Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт холбогдох захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож байна.

Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт холбогдох захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөлөгчөөр оролцож байна. /Хэргийг 4 сарын хугацаатай түтгэлзүүлсэн шүүгчийн захирамж гарсан./

Г.Элдэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт холбогдох захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөлөгчөөр оролцон талууд хоорондоо эвлэрлийн гэрээ байгуулж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон шүүгчийн захирамж гарсан.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд: Нийслэлийн Авто замын Хөгжлийн газрын нэхэмжлэлтэй “Си Эф Си” ХХК-с   85.625.000 (наян таван сая зургаан зуун хорин таван мянга) төгрөгийн нэхэмжлэл гаргаж иргэний хэрэг үүсгээд явч байна.

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд:Монгол асфальт” ХХК-аас 350.490.538.00 (гурван зуун тавин сая дөвөн зуун ерэн мянга таван зуун гучин найм) төгрөгийг гаргуулах нэхэмжлэл гарган иргэний үүсгээд байна.

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд: “Арияа” ХХК-аас 148.786.852 (нэг зуун дөчин сая долоон зуун наян зургаан мянга найман зуун тавин хоёр) төгрөгийг гаргуулах нэхэмжлэл гарган иргэний хэрэг үүсгээд байна.

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

2018 оны байдлаар үйл ажиллагааны үндсэн нийт орлого  1,616,355,600.00 төгрөг төвлөрүүлэхээс 1,419,106,746.06 төгрөгийн орлого орсон. Үүнээс :

 • Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого /ЗНС/ 871,618,311 төгрөг
 • Тендрийн материалын орлого 1,323,000 төгрөг
 • Төсвийн урсгал санхүүжилт 400,000,000.00 төгрөг

2018 оны үйл ажиллагааны зардалд нийт 1,616,355,600.00 төгрөг зарцуулсан. Үүнд:

 • Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулалд 1,049,311,000.00 төгрөг /114 хүнд/
 • ЭМНДШ-д 9,562,780.00 төгрөг
 • Нийслэлийн татварт 79,666,756.00 төгрөг
 • 1 удаагийн мөнгөн тэтгэмж-д 36,844,259.00 төгрөг
 • Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 5,629,300.00
 • бичиг хэргийн зардалд 11,669,890.00 төгрөг,
 • авто машины сэлбэг хэрэгсэл болон бусад урсгал засварт 21,722,744.00 төгрөг,
 • тээвэр шатахууны зардалд  24,720,000.00 төгрөг,
 • шалган бүртгэх товчооны тасалбарт 3,635,000 мянган төгрөг,
 • Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр 101,519,128.32 төгрөгийг тус тус зарцуулан  ажилласан.

2018 оны жилийн эцсийн тооллогоор:

 • Барилга байгууламж – 317,780,000.00 төгрөгийн;
 • Авто тээврийн хэрэгсэл – 316 438 131.88 төгрөгийн;
 • Машин тоног төхөөрөмж – 1,599,153,280.82 төгрөгийн;
 • Тавилга эд хогшил – 106,766,504.00 төгрөгийн;
 • Биет бус хөрөнгө ба программ хангамж – 1,041,832,650.00 төгрөгийн тус тус үлдэх өртөгтэй байна.

Замын нөхөн сэргээлтийн ажлын талаар:

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар замын нөхөн сэргэлтийн ажлаар нийт 871,618,311.00 төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн.

Үйл ажиллагааны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр, улирал болон хагас жилээр цаг хугацаанд нь Нийслэлийн төрийн сан, Нийслэлийн татварын газарт тайлагнан ажиллалаа.

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлээр 12 593 242 273 төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон.Эх үүсвэрээр нь:

 • Нийслэлийн төсвөөс 16 ажлын 16,187,993,633.00 төгрөг;
 • Замын сангаас: 130 ажлын 27,665,574,792.00 төгрөг;
 • Он дамжсан: 27 ажлын 4,161,437,539.00 төгрөг;
 • ОНХСангаас: 15 ажлын 656,049,981 төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус олгоод байна.

Байгууллагын үйл ажиллагааны сэтгэл ханамжийн судалгааны талаар:

Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг нөөц бололцоондоо тулгуурлан байгууллагын албан ёсны цахим хуудас болон олон нийтийн сүлжээ, иргэдээс цаасаар тоон судалгаа авсан бөгөөд цахим судалгаанд өнөөдрийн байдлаар нийт 3358 орчим хүн оролцсоноос, 46 хувь нь хангалтгүй, 31 хувь нь сайн, 23 хувь нь “Хангалттай” гэсэн үнэлгээ өгчээ. Иргэдээс цаасаар авсан судалгаанд  269 хүн оролцож, саналаа өгснөөс иргэдийн ихэнх нь нийслэлийн авто замын салбарт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын үр дүнг “хангалттай сайн” гэж үнэлсэн

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр:

Edoc албан хэрэг хөтлөлтийн системд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар  нийт 3703 албан бичиг ирсэн бөгөөд нийт албан бичгээс хариугүй 1487, хариутай 2216, хугацаандаа шийдвэрлэсэн 2074, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 144, буюу албан бичгийн шийдвэрлэлт 100% байна.

Тайлант хугацаанд нийт 4182 бичиг явуулсан байна.

Цахим архивын ажлын хүрээнд газрын даргын 2018 оны “А” тушаал болох 76 тушаал, “Б” тушаал болох 86 тушаалыг скайнердаж  Archieve Edoc  программд шивж бүртгэлжүүлсэн ба Нийслэлийн архивын газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу цахимд бүртгэлд хянан шалгалт хийсэн.

2018 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг Нийслэлийн Архивын газрын ББНШАЗК-ын хурлаар 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны  өдрийн хурлаар оруулж батлуулсан.

2005-2012 оны хоорондох хадгалалтын хугацаа дууссан архивын баримтуудыг устгах акт үйлдэж Нийслэлийн архивын газраар хянуулж бэлдсэн. 2010-2012 оны  2-р дансны баримтууд болох 310 архивын нэгжийг Төрийн Архивт шилжүүлэх жагсаалт гарган бэлдсэн. Мөн 2017 оны нийслэлийн төсөв болон замын сангийн хөрнгөөр хийгдсэн ажлуудын сунгагдсан гэрээнүүдийг 2018 онд  хүлээн авсан. НАЗХГ-т орц гарц гаргуулах 163 хүсэлт ирсэнээс зөвшөөрөл авсан 45, сэтэлгээ сүвэлгээ гаргуулах хүсэлт 347 ирсэнээс 112 нь хурлаар орж  зөвшөөрөл авч шийдвэрлэгдсэн.  2017 оны архивын баримтуудыг хүлээн авах хуваарийн дагуу 1 дүгээр улиралдаа багтаан ЗБХХ-55 архивын баримт, ЗАХХ-94 архивын баримт , ЗСХ- 89 архивын баримтуудыг тус тус хүлээн авч бүртгэлд оруулсан.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар:

НАЗХГ-т 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийт 1052 өргөдөл гомдол ирсэн ба судлагдаж байгаа өргөдөл гомдол 0 хугацаандаа шийдвэрлэсэн 1033, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 19 буюу шийдвэрлэлтийн байдал 100 хувьтай байна.

Өргөдөл, гомдлын шат дамжлагын хувьд 2 өргөдөл 10 шат дамжлага, 2 өргөдөл  9 шат дамжлага, 14 өргөдөл 8 шат дамжлага, 44 өргөдөл 7 шат дамжлага, 477 өргөдөл 6 шат дамжлага, 354 өргөдөл 5 шат  дамжлагаар дамжсан байна. 1 өргөдөл дунджаар 4-5 шат дамжлагаар дамжин шийдвэрлэгдэж байна.

Байгууллагын хэмжээнд өргөдөл гомдлийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 12 хоног 19 цаг 5 минут байна.

Өргөдөл гомдлыг хандалтаар авч үзвэл, авто зам, гүүрийн эвдрэл, гэмтлийн тухай 188 буюу 17,89%, гүүрийн ажлын төлөвлөлтийн тухай 131 буюу 12,46 , Авто зогсоол, төлбөртэй зогсоолын тухай 123 буюу 11,70%, гүүрийн засвар үйлчилгээний тухай 112 буюу 10,66%, сэтэлгээ болон орц гарцны тухай 100 буюу 9,51% , тээврийн хэрэгслийг ачиж журамлах тухай 55 буюу 5,23%, явган зорчигч, явган хүний гарцын тухай 48 буюу 4,57%, авто зам гүүрийн ажлын гүйцэтгэлийн тухай 40 буюу 3,81%, замын хөдөлгөөн хурд сааруулагчийн тухай 32 буюу 3,04%, замын тэмдэг тэмдэглэгээний тухай 32 буюу 3,04%  ирсэн.

Цаг үеийн ажлын онцлогтой хийгдсэн ажлууд:

Монгол Улсын Засгийн газар болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээг үзүүлэх авто зам, тээвэр, ложистикийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан авто замын сүлжээг сайжруулах зорилгоор Баянзүрх, Яармаг, Сонсголонгийн гүүрийг шинээр барихаар тусгасны дагуу БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах” төслийн барилгын ажлыг 2017-2018 онуудад хэрэгжүүлж, графикт хугацаанаасаа өмнө буюу өнөөдөр /2018.11.02/ төслийн хүрээнд баригдсан нийт /4 эгнээ шинэ гүүр, 2 эгнээ хуучин гүүр, нүхэн гарц, рамп гүүр/ авто зам, замын байгууламжийн замын хөдөлгөөнийг нээлээ.

Уг гүүрэн байгууламжийн хувьд шинэ гүүр нь  4 эгнээ бүхий 250 у/м урт, 20.5 м өргөнтэй, Д-рамп шинэ гүүр нь 276 у/м, 8.5 м өргөнтэй, хуучин гүүр нь 250 у/м, 9 м өргөнтэй, 57 у/м тунелтэй юм.

Монгол Улсад шинэ дэвшилтэт техник, технологи шингэсэн олон түвшний огтлолцол барих төслийн ажил нь шинээр баригдах Яармагийн дэд төв, хотын захиргаа болон орон сууцны хорооллын бүтээн байгуулалтыг дэмжих, шинээр ашиглалтад орох Хөшигийн хөндийн ОУНБ-ыг хотын төвтэй холбох авто замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын оновчтой шийдэлтэйгээс гадна авто замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон нэвтрэх чадвар сайжрах ба тэр хэрээр замын ачаалал 2-3 дахин буурах чухал ач холбогдолтой юм.

ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:                                            Б.ИНДРА

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА:                      Э.ЭРДЭНЭСАЙХАН

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Б.ОРГИЛБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.01.04