Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа / байр/ ажиллуулах үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн нэршил, байршлууд

3948

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/190 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах журам”, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах болон эдгээр үйл ажиллагааны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай” 33/35 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/601 захирамж, Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах үйл ажиллагаа явуулах байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр нийслэлийн 6-н дүүрэгт 12-н аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна.