Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар

129
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 11 дүгээр сарын албан бичиг
303 152  

108

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага
52 86 39 121 5