Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар

151

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг

Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 10 дугаар сарын албан бичиг
438 254  

215

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ
61 127 50 197 2

1