Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар

101
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 08 дугаар сарын

албан бичиг

442 240  

184

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ Лаборатори
57 105 45 231 2 1 1