Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар

246
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 07 дугаар сарын

албан бичиг

379 208  

189

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ
34 112 53 177 2 1