Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар

120
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 06 дугаар сарын албан бичиг
469 286  

271

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ
59 98 72 240