Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар

115
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 05 дугаар сарын албан бичиг
464 280  

266

 

ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага Лаборатори
66 103 91 201 1 2