Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 03 дугаар сарын байдлаар

129
Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 03 дугаар сарын албан бичиг
281 191 184 ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага Лаборатори
78 75 29 94 4 1