2018 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

46

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 9 сар Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн
ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ
 209 156 50 21 11 161 17 1