2018 оны 5-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

22
 

 

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 5 сар Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн
ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ
149  107 42 31 20 76 19             2