Төлөвлөгөө батлах тухай

133

Төлөвлөгөө батлах тухай

2018 оны 01 сарын 31-ний өдөр                 Дугаар А/86                    Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.“Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, албан тушаалтнуудад даалгасугай.

3.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.

86_20180213090910

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

ЗАХИРАГЧ                                                                                С.БАТБОЛД