“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

234

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын

даргын 2018 оны …. сарын ….. өдрийн .

…..  дугаар тушаалын хавсралт

“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

2018 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

 

Хэрэгжүүлэх ажлууд

 

Хугацаа

 

Хүний тоо

 

Хөрөнгө /мян.төг/

Хамтран ажиллах байгууллага, албан тушаалтан
А. Хүний нөөцийн чадваржуулах чиглэлээр:
1 Газрын нийт албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр ажлын байран дээрх богино хугацааны сургалт зохион байгуулах

·         Төрийн албаны тухай хууль, ТАЗ-ийн тогтоол, дүрэм журмын чиглэлээр

·         Шилэн дансны тухай хууль

·         Хууль эрх зүйн чиглэлээр

·         ТАХ-ийн ёс зүй, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр

·         Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр

·          Бусад

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

НЗДТГазар, НАГ, бусад

2 Албан хаагчдыг мэргэшлийн зэрэг горилох болон сунгах сургалтад дэмжиж хамруулах

–       Мэргэшсэн ня-бо-1

–       Мэргэшсэн инженер-1

 

Жилдээ

 

 

2-4

 

400,0

 

МАЗХолбоо,

 

3 Албан хаагчдын албан үүргийн дагуу шаардлагатай сургалт, семинарт хамруулж мэргэшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

·         АТГазраас зохион байгуулах багц сургалт

·         А-3 сургалт-4

·         Геодезийн чиглэлээр-2

·         Зураг төслийн чиглэлээр-3

·         Бусад-11

 

 

Жилдээ

 

 

 

20

 

 

 

600,0

 

Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд

4 Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр магистрын болон Удирдлагын академид мэргэшүүлэх сургалтад албан хаагчдыг хамрагдах нөхцөл боломжоор ханган, дэмжлэг үзүүлэх  

Жилдээ

 

5

 

Шаардахгүй

 

Удирдлагын Академи, ШУТИС

Дүн                                                 1000.0
Б. Ажиллагсдын ажиллах нөхцлийг хангах чиглэлээр
1 Ажиллагсдын ажиллах нөхцлийг ханган, эд хогшил, техник тоног төхөөрөмж, эд зүйлсээр хангах Жилдээ 5 2000,0 Ахлах ня-бо, нярав
2 Ажилтан, албан хаагчдад шаардлагатай нормын хувцсыг олгох Жилдээ 10 3500,0 ЗСХэлтсийн дарга, Ахлах ня-бо
3 Хортой нөхцөлд ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдад нормын сүү олгох Жилдээ 14 2000,0 ЗСХэлтсийн дарга, ахлах ня-бо
4 Албан ажлын хэрэгцээнд интернетын үйлчилгээг хангах Жилдээ 80 7428,0 Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар, нярав
5 Авто зам, гүүрийн барилгын ажилд захиалагчийн хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах авто машины бэлэн байдлыг хангах 2,3-р улирал 60 24720,0 Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар нярав
6 Албан хаагчдыг бичиг хэргийн эд зүйлсээр хангах Жилдээ 80 11670,0 Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар, нярав
Дүн   51318,0
В. Ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр
1 Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулах  

4-р улирал

 

105

 

8400,0

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2 Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр дүгнэн урамшуулал олгох  

Жилдээ

 

105

 

50000,0

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
3 Тухайн онд 50, 60 нас хүрсэн ажилтнуудад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлэх  

Жилдээ

 

2

 

5629,3

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
4 Байгууллагын ажилтны гэр бүлийг дэмжин, шинээр хүүхэд төрөх, эрүүл мэндийн байдал, ар гэрийн гачигдал гарах зэрэгт цалинтай чөлөө олгох, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох  

Жилдээ

 

20

 

51500,0

 

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

5 Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 16-аас доош насны хүүхдүүдэд бэлэг өгөх  

6 сар

 

105

 

3675,0

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
6 Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын ажилтнуудад /өрхөд 1/ бэлэг өгөх  

12 сар

 

105

 

3675,0

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
7 Байгууллагын өндөр настнуудад Сар шинийн баяр болон Ахмадын өдрөөр хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах  

1,3 улирал

 

23

 

3500,0

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
8 Хариуцсан ажилдаа идэвхи зүтгэлтэй ажилласан, үйл ажиллагааны үр дүнгээр өндөр үнэлэгдсэн ажилтнуудыг төрийн дээд шагнал, яамны болон нийслэл, ТББ-ын шагналд тодорхойлох, урамшуулах  

Хагас, бүтэн жил

 

30

 

1500,0

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
9 Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спортын арга хэмжээг зохион байгуулах  

2,10 сар

 

30

 

Биеийн тамирын хамтлаг
10 Албан хаагчдаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч нэгтгэн, санал боловсруулж, шийдвэрлэх арга хэмжээ авах  

1-2 улирал

 

105

 

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Дүн 127897,3
Нийт дүн 180197,3

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хамтрах байгууллага Хамрагдах албан хаагчдын тоо 2018 оны төсвийн санал
НЭГ. ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, СУРГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:
1.1 Газрын албан хаагчдын мэдлэг мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхийг нь сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах

–       Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол, бусад ажил үүрэгтэй холбоотой дүрэм журмаар,

–       Ёс зүйн дүрэм, Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болон хот байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр байгууллагад мөрдөгдөх эрх зүйн акт, журмаар,

–       Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй

–       Бусад

II улирал НЗДТГ, Нийслэлийн Архивын газар, Хуулийн хэлтэс, бусад 80 албан хаагч
1.2 Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалт Тухай бүр Төрийн Өмчийн Бодлого зохицуулалтын газар, НХААГ

СЯ, БХБЯ-ны дэргэд

4 албан хаагч

/1 хүн 75000 төгрөг/

300.000
1.3 Удирдлагын Академийн 1,5-2 жилийн захиалгат ангид суралцах сонгон шалгаруулалтанд тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчийг хамруулах, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, суралцах нөхцөл бололцоог хангах Захиал-гын дагуу НЗДТГ 2 албан хаагч

 

1.4 Салбарын чиглэлээр доктор, магистрантурын сургалтад албан хаагчдыг хамрагдах боломжоор хангах Тухай бүр НЗДТГ 3 албан хаагч
1.5 Албан хаагчдыг мэргэшлийн зэрэг горилох болон сунгах сургалтанд суралцуулах. Үүнд:

-мэргэшсэн ня-бо-1

Тухай

бүр

МАЭ,

Барилгын хөгжлийн төв, Хууль зүйн үндэсний төв

 

 

2-4 албан хаагч

135000
1.6 Албан хаагчдад хөрвөх чадвар эзэмшүүлэх Тухай бүр Захиргаа санхүүгийн хэлтэс 80-117
Дүн 2.807.500
ХОЁР. АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ БОЛОЛЦОО, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫН ТАЛААР:
Зорилт Хэрэгжүүлэх арга зам Хугацаа Зохион байгуулах хэлтэс Батлагдсан хөрөнгө

/сая төгрөг/

 

2.1

Ажлын байр, ажиллах нөхцлийг сайжруулах Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах тав тухтай орчинг бий болгохын тулд өрөө тасалгааны агааржуулалт, чийгшүүлэлт, гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээний чанарыг дээшлүүлэх, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах  

 

тогтмол

 

ЗСХ

2.2 Ажилтнуудын орон сууц, газар өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлэх Орон сууц болон амины орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлэх  

жилдээ

Захиргааны

зөвлөл

2.3 Шагнал, урамшил Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, үр дүнгийн гэрээг үнэлэн олгох урамшил, тэмдэглэлт баяраар газрын албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах:

–       Төрийн дээд одон медаль 1-3 хүртэл албан хаагч

–       Салбарын шагнал 15-20 хүртэл албан хаагч

 

 

 

жилдээ

 

 

 

15 албан хаагч

 

 

 

700000

2.4 Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах –       Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах,

–       Спортын хамтлагын жилийн ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг батлах

–       Албан хаагчдын чөлөөт цагаар төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, тэднийг идэвхтэй оролцуулах.

жилдээ 105 албан хаагч
2.5 Албан хаагчдад нийгэм ахуйн хөнгөлөлт үзүүлэх, тэтгэвэрт гарсан албан хаагчдад тэтгэмж олгох Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын

·         10.2.”б” өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг жилд 2 удаа хүлээн авах    100 000 төгрөг

·         10.3. “б” Ажилтны 16–аас доош насны хүүхэд бүрт бэлэг авахад нь зориулж      20 000 төгрөг

·         10.3. “б” Шинэ жилийн баяраар гэр бүлд нь бэлэг авахад зориулж 25.000 төгрөг

·         10.2.”а” Албан хаагчийн гэр бүлд шинэ хүүхэд мэндэлсэн, 1 хүртэл насны хүүхэд үрчилж авсан бол 100.000 төгрөг

жилдээ  

 

9 ахмад

 

180 хүүхэд

 

117 албан хаагч

 

8 хүүхэд

 

 

 

1.800.000

 

3.600.000

 

3.100.000

 

 

800000

Дүн 10.000.000
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 12.807.500

 

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                          Э.ЭРДЭНЭСАЙХАН

 

БОЛОВСРУУЛСАН:  АХЛАХ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                                       П.ОЮУНЧИМЭГ