Байгууллагын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

1210

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын

даргын 2018 оны …. сарын ….. өдрийн

….  дугаар тушаалын хавсралт

Байгууллагын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

Хугацаа

Шаардагдах хөрөнгө /төг/ Хариуцах албан тушаалтан  

Хүрэх үр дүн

 

Нэг. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх,ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр:

 

1 Байгууллагын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө”-г  батлах, хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг тайлагнаж, байгууллагын цахим хуудсанд нээлттэй ил тод байршуулах  

1-р улирал, жилдээ

 

Шаардахгүй

 

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Байгууллагын хэмжээнд авлигын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжсэн байна.
2 Сул орон тооны захиалга, сонгон шалгаруулалтын зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой хэлбэрээр байрлуулах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Хүний нөөцийн ил тод байдал хангагдана.
3 Байгууллагын хүний нөөцийн нэр, утасны жагсаалтыг цахим хуудсанд ил тод, нээлттэй байршуулах, шиэнчилж байх  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Хүний нөөцийн ил тод байдал хангагдана.
4 Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлт, ТЗ-6 ангиллаас дээш албан тушаалд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн ХАСУМ-ийг холбогдох материалын хамт Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн хянуулан томилох  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Авлигын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна.
5 Байгууллагын Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг АТГазраар хянуулан батлуулах, хэрэгжүүлэн, шийдвэрийг тухай бүр ил тод, нээлттэй мэдээлэх Жилдээ

 

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Төрийн албан хаагчид ёс зүйтэй ажиллаж хэвшсэн байна..
6 Албан тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг  

Жилдээ

 

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэгдсэн байна.
7 Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах, үйл ажиллагааг хянах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Албан тушаалтны авлигад өртөх эрсдэл буурна.
8 АТГазрын зөвлөмж, мэдэгдэл, зөрчил арилгуулах, хариуцлага тооцуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн хэрэгжилтийг хангах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Авлига гарах эрсдэл буурна.
9 Төрийн албан хаагчдыг хөгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах  

1-р улирал

 

1,0 сая төг

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Төрийн албан хаагчдын  мэргэшил, чадавхи дээшилсэн байна
10 Албан тушаалтны  хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг бүртгэх, хянах, хадгалах ажлыг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

 

Эрх бүхий албан тушаалтан

Хууль хэрэгжсэн байна.
11 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр батлагдсан хууль, тогтоомж, эрх зүйн актыг боломжит хэлбэрээр сурталчлах, сурталчилгааны материалыг түгээх байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байрлуулах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

 

Мэдээллийн ил тод байдал хангагдана.
 

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх,

 төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшүүлэх чиглэлээр:

 

1 Архив, бичиг хэргийн нэгдсэн программыг /edoc.ub.gov.mn/  нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, байгууллагын архив, бичиг хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу явуулах Жилдээ Шаардахгүй Бичиг хэргийн ажилтан Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.
2 Нийслэлийн мэдээллийн 1200, 1234 тусгай дугаар,  www.ub1200.mn,  www.ub1234.mn цахим хуудсаар иргэдэд нээлттэй үйлчлэх цахим хэлбэрээр иргэд, олон нийтийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч түргэн шуурхай шийдвэрлэх;  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

 

 

Архивын ажилтан

Иргэд, аж ахуйн нэгжийн санал, хүсэлт түргэн, шуурхай  шийдвэрлэгдсэн байна.
3 Байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан нэг дор, цогцоор иргэдэд хүргэх, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

 

 

Төрийн үйлчилгээний мэргэжилтэн

Төрийн үйлчилгээг иргэд саадгүй хүртээмжтэй авах нөхцөл бүрдсэн байна.
4 Байгууллагын үйл ажиллагааны талаархи мэдээ, мэдээлэл, удирдлагын шийдвэрийг цахим хуудас, мессеж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн самбар зэргээр дамжуулан иргэдэд мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Мэдээллийн ил тод  байдал хангагдана.
5 Нийслэлийн авто замын салбарт улс, нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явцын мэдээллийг цахим хуудсанд тогтмол ил тод нээлттэй байршуулах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Мэдээллийн ил тод  байдал хангагдана.
6 Байгууллагын үйл ажиллагааны чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт /орц гарц гаргах, авто зам сэтлэх/-ыг гарган, түүнийг олгоход шаардлагатай бичиг баримт, уг асуудлыг шийдвэрлэх журмын талаар мэдээллийн самбар болон цахим хуудсаар нээлттэй мэдээлэх  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Засвар ашиглалтын хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдана.
7 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг шударга болгох зорилгоор ажил дүгнэх үзүүлэлтийг бий болгох, мэдээлэх 2-р улирал Шаардахгүй Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

 

Төрийн албан хаагчийн хариуцлага дээшилнэ.
8 Байгууллагын авлигын эсрэг хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дотоод хяналт шинжилгээг хийх, үр дүнг ил тод нээлттэй тайлагнах  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Дотоод хяналтын мэргэжилтэн Байгууллагын дотоод хяналт сайжирна.
 

Гурав. Төсөв санхүү, аудитын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл тусламжий

 үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр:

 

Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хуулийн хугацаанд цахим хуудсаар нийтэд ил тод мэдээлэх  Сар бүрт Шаардахгүй Ня-бо нар,

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

 

Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжинэ.
1 Аудитын байгууллагаас төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг Шилэн данс болон байгууллагын цахим хуудсаар олон нийтэд ил тод байршуулах  Жилдээ  

Шаардахгүй

 

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Санхүүгийн ил тод байдал хангагдана.
2 Байгууллагын дотоод хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэх 1-р улирал, жилдээ Шаардахгүй Дотоод хяналтын мэргэжилтэн Дотоод хяналт шалгалт хэрэгжсэн байна.
 

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааг шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг хангах чиглэлээр:

 

1 Худалдан авах ажиллагааны тухайн жилийн төвөлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх Тухай бүрт  

Шаардахгүй

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагааны талаархий мэдээлэл нээлттэй болж, иргэд хяналт тавих нөхцөл бүрдэнэ.
2 Эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтын урилгыг цахим хуудас болон мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, тайлагнах Тухай бүрт  

Шаардахгүй

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагааны талаархий мэдээлэл нээлттэй болж, иргэд хяналт тавих нөхцөл бүрдэнэ.
3 Тухайн жилд улс болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй авто зам, замын байгууламжийн ажлуудын эхлэх дуусах хугацаа, явцын мэдээ, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсаар тогтмол мэдээлэх  

Жилдээ

 

Шаардахгүй

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал хангагдана..