ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ

184
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
2017.01.09
Зорилт Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин /Тоо хэмжээ, хувь/ Хүрсэн түвшин / Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ/ Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр /мян.төг/ Тайлбар
1. Хүний нөөцийг чадавхжуу лах 1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр  зохион байгуулсан гадаад дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 10 ажилтан албан хаагчийг хамруулна 16 албан хаагч 3605.0  -Удирдлагын Академийн мэргэшүүлэх сургалтанд Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б. Саулегүл,                  – А-3 сургалтад тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Саулегүл                                                              -Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн сургалтад ахлах нягтлан П. Ариунаа,                                                                      -Монголын хуулчдын холбооны Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад Б.Батсүх,                                                                    – Авто замын хяналтын мэргэжилтэн А.Оюунчимэг мэргэшсэн инженерийн зэрэг сунгуулах сургалтад,                                       – Ашиглалтын мэргэжилтэн Л.Гүнтэвсүрэн, Ч.Болорчулуун нар “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг  зохицуулах техник, хэрэгсэл, тэмдэг тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлага, гэрэл ойлгогч материалын чанар шалгагчийн эрх олгох” сургалтад        – Удирдлагын академид Төрийн захиргааны менежментийн мэргэшүүлэх сургалтад Засгийн газрын тэтгэлэгээр хяналтын мэргэжилтэн М. Ганбаатар,  МТИСургуульд ахлах мэргэжилтэн Б.Анхбаяр, ШУТИС-д гүүрийн мэргэжилтэн Я.Өнөртүвшин нар магистрт өөрийн зардлаа тус тус суралцаж байна. Мөн авто зам, гүүрийн зөвлөх, мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтад 7 албан хаагч өөрийн  зардлаар суралцсан.
Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 10% 100%
Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш             100%                албан хаагч-33  БНХАУ-ын Сиан хотод байгууллагын 33 ажилтан, албан хаагч Яармаг, ЗЦГ-ын гүүрэн  зураг төслийн ажлын явцтай танилцах, туршлага судлах, гүүрийн ачаалалтай тест хийх аргачлал, программ хангамж, зам барилгын ажилтай танилцсан.
2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан  мэргэшсэн боловсон  хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш 100% Байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдын 75 буюу 71.4 хувь нь 3 болон түүнээс дээш жил төрийн албанд ажилласан байна.
Хэсгийн дундаж: 3605.0
3 Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын  тогтолцоог хэрэгжүүлэх Шагнал урамшуулалд хамрагдсан  албан хаагчдын тоо  Гүйцэтгэлээр ЗГ-аас олгосон урамшуулалд 88.6%, төрийн болон бусад шагналаар 30% 30268.8 Тайланд хугацаанд төрийн болон Засгийн газар, Яам, Нийслэлийн шагналаар18 ажилтан, албан хаагч шагнуулсан.Засгийн газраас олгосон урамшуулал 93 албан хаагчид  олгосон. Сахилгын шийтгэлтэй  албан хаагчид урамшуулал олгоогүй. Мөн байгууллагын шилдэг, тэргүүний ажилтан албан хаагчдад оны шагналыг олгосон.
2. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах Албан  хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил,  ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв шатлал ахиулах  Гүйцэтгэлээр  зэрэг дэв нэмэгдэл ТЖАХ-31, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 36, ур чадварын нэмэгдэл ТҮ-51-д олгосон.       100% 168796.0 2017 онд нийт 53 ТЖАХ-ийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэн, урамшуулал, авах арга хэмжээг газрын даргын 2017 оны 12 сарын 18-ны өдрийн Б/102 тушаалаар баталсан. Үүнд: Менежер-9, ТЖАХ-47.  Үүнээс:
– Зэрэг дэв шинээр олгох-11
– Зэрэг дэвийн шатлал ахиулах-12
– Цалингийн шатлал ахиулах-14
– Мөнгөн урамшуулал-48
– “А” үнэлгээ-25, “В” үнэлгээ-22 ТЖАХ үнэлэгдсэн.                 Нийт 92 ажилтан, албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулалд 52917563 төг,                                                                         зэрэг дэвийн нэмэгдэл-38753474 төг,                                    төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 22473431 төг,               ур чадварын нэмэгдэл 54651543 төг тус тус олгосон.
4 Албан хаагчдын  ажлын байрны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлсэн байдал Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл  ханамжийн асуулга Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш 87.5% Байгууллагын нийт 70 ажилтан, албан хаагчдаас ажлын байрны судалгааг 32 асуулгаар авч, дүн шинжилгээ хийсэн.
Албан хаагчдад сар бүр олгох  хоол, унааны  зардлыг нэмэгдүүлэх 105 ажилтан албан хаагч 100% 115060.1 Дотоод журмын 8.6 заалтад “Албан хаагчдад олгох хоол, унааны мөнгийг батлагдсан төсвийн хүрээнд өдөрт 6000 төгрөгөөр тооцон олгоно” гэж заасан.
5 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Жилд 1- ээс доошгүй удаа 74 ажилтан хамрагдсан. НЭМГазартай хамтран Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг дээр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан.
Албан хаагчдын хамрагдалт  100 хувь 70% Тухайн үед Хангарди ордонд ажиллаж байгаа ажиллагсдыг хамруулсан.
Хэсгийн дундаж: 314124.9
Үнэлгээний дундаж хувь:86.2%
Тайлан нэгтгэсэн:НАЗХГазрын ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн                                     П.Оюунчимэг.