Хөрөнгө гаргах тухай

146

2018 оны 03 сарын 20 өдөр                    Дугаар А/17                     Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, газрын дүрмийн 2.4.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Байгууллагын 2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг гэрээнд заасны дагуу хугацаанд нь хүлээн авч, хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч Б.Индрад үүрэг болгосугай.
  2. Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын нийт 1000000 /арван сая/ төгрөгийг холбогдох зардлаас гаргахыг ахлах ня-бо /П.Ариунаа/-д зөвшөөрсүгэй.

 

ДАРГА                                                           Ж.ТОГТОХБАЯР