Ажлын хэсэг байгуулах тухай

144

2017 оны 12 сарын 27 өдөр                   Дугаар А/62                          Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/947 дугаар захирамж, газрын даргын дүрмийн 2.4.4 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайз захын хойд гудамжнаас Газарчин дээд сургууль орчим хүртэлх 0,75 км авто замын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Б.Индра                         Орлогч дарга

Гишүүд:          Ж.Даваасүрэн               Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Б.Цэрэнсодном             Засвар ашиглалтын хяналтын хэлтсийн

дарга

С.Түмэндэмбэрэл        Засвар ашиглалтын хяналтын хэлтсийн

хяналтын мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Анхбаяр                    Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн ахлах

мэргэжилтэн

  1. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Б.Индра/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                         Ж.ТОГТОХБАЯР