Хөрөнгө гаргах тухай

75

2017 оны 12 сарын 11 өдөр                   Дугаар А/59                          Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, газрын дүрмийн 2.4.4 дэх заалт, дотоод журмын 8.13.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан тус газрын хавсралтад заасан нэр бүхий албан хаагчдын гэр бүлд бэлэг гардуулах ажлыг зохион байгуулахыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс /Э.Эрдэнэсайхан/-т үүрэг болгосугай.
  2. Шинэ жилийн баярын бэлгийн зардалд нийт 3600000 /гурван сая зургаан зуун мянга/ төгрөгийг холбогдох зардлаас гаргахыг ахлах ня-бо /П.Ариунаа/-д зөвшөөрсүгэй.

 

ДАРГА                                         Ж.ТОГТОХБАЯР